จ่ายบิลค่าน้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ ครั้งแรกกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท คุ้ม 3 ต่อ แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

จ่ายบิลค่าน้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ ครั้งแรกกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท คุ้ม 3 ต่อ

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ต่อที่ 1

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต) เป็นครั้งแรก รับเงินคืน 15 บาท เมื่อจ่ายบิลตั้งแต่ 150 บาท / รายการชำระบิล ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยจ่าบิลค่าสาธารณูปโภคตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • เงินคืนอยู่ในรูปของดอลฟินโบนัส มีอายุการใช้งาน 60 วันหลังจากวันที่ได้รับ ศึกษารายละเอียดการใช้ดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

ต่อที่ 2

 • ทุกๆ 100 บาท ที่ชำระบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน

 • จำกัดคะแนน The 1 พิเศษจากการจ่ายบิล สูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน (คะแนนคำนวนรวมกับการจ่ายบิลทุกประเภท)

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด · อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

ต่อที่ 3

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระบิลผ่านแอป Dolfin Wallet ทั้งบิลที่เลือกจากเมนู “จ่ายบิล” หรือ จากการสแกนบิลเพื่อชำระเงิน

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด