ลูกค้าบัตรเครดิต UnionPay รับสูงสุด 200 บาท

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay

ขั้นต่ำ 200 บาท ผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ท

รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64

ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay

ขั้นต่ำ 200 บาท ผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ท

รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • คูปองแทนเงินสด – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต UnionPay ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 200 บาท/เซลส์สลิป รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาท

  *เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่รับคูปองแทนเงินสด

  • บัตรกดเงินสดที่เป็น Virtual card หรือ บัตร Dolfin Money ไม่เข้าร่วมรายการ

  • ใช้จ่ายครั้งแรกผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท, ใช้จ่ายครั้งที่สองผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท, ใช้จ่ายครั้งที่สามผ่านบัตร UnionPay ขั้นต่ำ 200 บาท รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

  • คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องใช้ขั้นต่ำ 50 บาท (หลังหักส่วนลด), คูปองแทนเงินสด 100 บาท ต้องใช้ขั้นต่ำ 100 บาท (หลังหักส่วนลด)

  • คูปองแทนเงินสด 50 และ 100 บาท ใช้ได้ 1 ใบ/เซลล์สลิปและต้องใช้คู่กับบัตร UnionPay เท่านั้น

  • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

  • จำกัด 3 สิทธิ์/คน/แคมเปญ

  • จำกัดสิทธิ์รวม 3,560 สิทธิ์/คูปอง/แคมเปญ (รวม 10,680 สิทธิ์/แคมเปญ)

  • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.