เติมเงินเข้า Dolfin Wallet 200 บาท รับคูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ลูกค้าใหม่เติมเงินเข้า Dolfin Wallet 200 บาท รับคูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤษจิกายน 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดแอปดอฟฟิน สมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤษจิกายน 2563 และเติมเงินเข้าดอลฟินวอลเล็ทครั้งแรก ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทาง Cenpay, Mobile Banking หรือหักจากบัญชี ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤษจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป โดยลูกค้าจะต้องทำการกดเปิดกล่องของขวัญ หลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีก

 • ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองส่วนลดมีมูลค่า 10 บาท, 20 บาท, 50 บาท หรือ 100 บาท

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ โดยคูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านดอลฟินวอลเล็ท และลูดค้าจะต้องชำระเงินผ่านดอลฟินวอลเล็ท โดยสินค้าจะต้องมีมูลค่าหลังหักส่วนลดเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของคูปอง

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.