Top-up Campaign แคมเปญระหว่างวันที่ 24 พ.ย 63 – 31 ธันวาคม 63

Top-up Campaign

แคมเปญระหว่างวันที่ 24 .63 31 ธันวาคม 63

คูปองแทนเงินสด – ลูกค้ารับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 20 บาท เมื่อเติมเงินเข้าดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 200 บาท

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเติมเงินเข้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • เมื่อลูกค้าเติมเงินเข้าดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 200 บาท/ต่อการเติมเงิน ลูกค้าจะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 20 บาท สำหรับใช้จ่ายที่ Tops ด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดจะต้องใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการตั้งแต่ 100 บาท/เซลส์สลิป

 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดรวม 17,992 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.