ใช้จ่ายตั้งแต่ 800 – 1,499 บาท รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท ใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

Tops Pay Week Pay Day

แคมเปญระหว่างวันที่ 10-11 เม.ย. / 17-18 เม.ย. / 25-24 เม.ย. /30 เม.ย. 64 – 4 พ.ค. 64

Payment Coupon – ใช้จ่ายตั้งแต่ 800 – 1,499 บาท/เซลส์สลิป รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท และใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลส์สลิป ขึ้นไปรับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • จะต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทที่ Tops หรือ Central Food Hall เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับเพียง 1 คูปองจากการใช้จ่าย 1 เซลส์สลิป

 • ลูกค้าจะใช้คูปองแทนเงินสดได้เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำเท่ากับมูลค่าของคูปอง

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • สำหรับกิจกรรมในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. / 17-18 เม.ย. / 25-24 เม.ย. จำกัด 1 สิทธิ์/คน/สัปดาห์ และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 1,500 สิทธิ์/สัปดาห์ สำหรับกิจกรรมในช่วงสุดท้ายวันที่ 30 เม.ย. 64 – 4 พ.ค. 64 จำกัด 1 สิทธิ์/คน และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 2,500 สิทธิ์ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคูปองใดคูปองหนึ่งตามแคมเปญนี้ไปแล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปองตามแคมเปญนี้ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคูปองโปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.