Tops New Year Hamper – รับคูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท

Tops New Year Hamper campaign

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 .63 5 มกราคม 64

คูปองส่วนลด – ช้อปครบ 1,500 บาท/เซลส์สลิป รับคูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,500 บาท/เซลส์สลิปที่ Tops หรือ Central Food Hall(มูลค่า 1,500 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว) ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม200 บาทสำหรับใช้ใช้จ่ายที่ Tops หรือ  Central Food Hall ในคราวถัดไป

 • คูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท จะอยู่ในรูปแบบของคูปองส่วนลด 100 บาทจำนวน 2 ใบ และจะใช้ได้เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาท /เซลส์สลิป

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดรวม 8,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.