สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Tops Quarterly e-coupon


Quarterly coupon paper – convert to be digital coupon

 

ฟิน 1 – ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 40 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท เมื่อลงทะเบียนรับ E-Coupon จากท็อปส์ แทนการรับคูปองในรูปแบบกระดาษ

ฟิน 2 – สำหรับลูกค้าใหม่ รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีกรวม 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ฟิน 1

 • เฉพาะลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท โดยลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับ Quarterly Coupon ในรูปแบบกระดาษจากท็อปส์ในรอบเดือนพฤษจิกายน 2563 และลงทะเบียนรับ E-Coupon จากท็อปส์ แทนการรับคูปองในรูปแบบกระดาษ ในระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 63 – 20 ธ.ค. 63

 • คูปองส่วนลด 40 บาทใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาท/เซลส์สลิป ที่ Tops หรือ Central Food Hallโดยมูลค่า 500 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ฟิน 2

 • สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครแอปดอลฟิน และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 -30 พ.ย. 63 โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับ Quarterly Coupon ในรูปแบบกระดาษจากท็อปส์ในรอบเดือนพฤษจิกายน 2563

 • รับคูปองส่วนลดรวม 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hallเมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทโดยรายละเอียดของคูปองมีดังนี้

  • คูปองส่วนลดท็อปส์ 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลส์สลิป โดยมูลค่า 1,000 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว โดยจะได้รับจำนวน 1 ใบ (ใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ)

  • คูปองส่วนลดพิเศษท็อปส์ 40 บาท สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาท/เซลส์สลิป โดยมูลค่า 500 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว โดยจะได้รับจำนวน 5 ใบ (ระยะเวลาการใช้ตามที่ระบุในคูปองแต่ละใบที่ลูกค้าได้รับ โดยคูปองแต่ละใบจะมีกำหนดระยะเวลาการใช้แตกต่างกัน)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟิน วอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.