คูปองแลกซื้อเครื่องดื่ม Butter Beer 16 ออนซ์, Scott Irish Coffee 22 ออนซ์ หรือ Scott Irish Latte 22 ออนซ์ ในราคา 35 บาท

Special Menu of Arigato at Tops and FamilyMart

แคมเปญวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

Exchange Coupon – ลูกค้ารับเลือกคูปองแลกซื้อเครื่องดื่ม Butter Beer 16 ออนซ์, Scott Irish Coffee 22 ออนซ์ หรือ Scott Irish Latte 22 ออนซ์ ในราคา 35 บาท (จากปกติ 55 บาท - 59 บาท) ที่ Tops หรือ FamilyMart

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าสามารถเลือกได้ 1 คูปองต่อวันเท่านั้น

 • คูปองที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ มีดังนี้

  • Scott Irish Coffee 22 ออนซ์ หรือ Scott Irish Latte 22 ออนซ์ ในราคา – (ปกติ 59 บาท) สำหรับ FamilyMart

  • Scott Irish Coffee 22 ออนซ์ หรือ Scott Irish Latte 22 ออนซ์ ในราคา – (ปกติ 59 บาท) สำหรับ Tops

  • Butter Beer 16 ออนซ์ ในราคา – (ปกติ 55 บาท) สำหรับ FamilyMart หรือ

  • Butter Beer 16 ออนซ์ ในราคา – (ปกติ 55 บาท) สำหรับ Tops

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ลูกค้า รวมทั้งสิ้น 20,000 สิทธิ/แคมเปญ

 • คูปองต้องใช้ภายใน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์แต่ไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 2564 และ เมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.