กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall

แจกคูปองส่วนค่าสินค้าท้อปส์ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น

แคมเปญวันที่ 5-7 มี.ค 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คูปองส่วนลด – กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall เมื่อชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท มูลค่าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น

 • คูปองส่วนลด 50 บาทใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาท/เซลส์สลิปที่ Tops หรือ Central Food Hall

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ โดยลูกค้าต้องกดรับคูปองผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทและใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องกดรับคูปองส่วนลดภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 – 7 มี.ค. 64

 • โดยคูปองมีอายุ 10 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.