ลงทะเบียนผ่าน Line OA หรือ Facebook Tops Thailand รับสิทธิพิเศษรวม 500 บาท

สิทธิพิเศษนี้จำกัดเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัทฯ เท่านั้น

ลูกค้าใหม่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทฯ กำหนด รับสิทธิพิเศษรวม 500 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2563 –14 ต.ค. 2563

 

ฟิน 1: ลูกค้าลงทะเบียนใช้ดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดรวม 300 บาท

ฟิน 2: เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้ารับทันทีดอลฟินโบนัส 40 บาท และคูปองส่วนลดรวม 160 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ฟิน 1

 • สิทธิพิเศษนี้จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัทฯ เท่านั้น

 • คูปองส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับมีรายละเอียดดังนี้

  • คูปองส่วนลดท็อปส์ 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลส์สลิป จำนวน 1 ใบ (ใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคูปอง) (“คูปองส่วนลดท็อปส์”)

  • คูปองส่วนลดพิเศษท็อปส์ 40 บาท สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 500 บาท/เซลส์สลิป จำนวน 5 ใบ (ระยะเวลาการใช้ตามที่ระบุในคูปองแต่ละใบที่ลูกค้าได้รับ โดยคูปองแต่ละใบจะมีกำหนดระยะเวลาการใช้แตกต่างกัน) (“คูปองส่วนลดพิเศษท็อปส์”)

 • คูปองส่วนลดท็อปส์และคูปองส่วนลดพิเศษท็อปส์ใช้สำหรับซื้อสินค้าที่ Tops หรือ  Central Food Hall เท่านั้น

 • ในการใช้คูปองส่วนลดลูกค้าต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟินวอลเล็ทและสามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ใบต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดภายใน 1 วัน หลังจากวันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ฟิน 2

 • เงินโบนัส 40 บาทจะเข้าดอลฟิน วอลเล็ทมาในรูปแบบดอลฟิน โบนัส และต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • คูปองส่วนลด 40 บาท สำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 80 บาท/เซลส์สลิป จำนวน 4 ใบ (ใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคูปอง) (“คูปองส่วนลดร้านค้าดอลฟิน”)

  • ในการใช้คูปองส่วนลดลูกค้าต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟินวอลเล็ทและสามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ใบต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

  • คูปองส่วนลดร้านค้าดอลฟินที่ลูกค้าได้รับใช้สำหรับซื้อสินค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • แคมเปญตามฟิน 1 และ ฟิน 2 ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.