จ่าย 100 บาทรับคืน 50 บาท ที่ Tops หรือ Central Food Hall

จ่าย 100 บาทรับคืน 50 บาท ที่ Tops หรือ Central Food Hall
จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

ระหว่างวันที่
17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับคูปองส่วนลดรวม 50 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ Tops หรือ Central Food Hall ขั้นต่ำ 100 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

 • คูปองส่วนลดรวม 50 บาท แบ่งเป็นคูปองส่วนลด 10 บาท สำหรับใช้จ่ายที่ Tops หรือ Central Food Hall ขั้นต่ำ 50 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) จำนวน 5 ใบ

 • คูปองสามารถใช้ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสิทธิ์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน และจำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปอง กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น