คูปองส่วนลด 20 บาท ได้เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall

พิเศษเฉพาะคุณ วันเดียวเท่านั้น!

รับคูปองส่วนลดช้อปที่ Tops ทันที 20 บาท

แคมเปญวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าจะใช้คูปองส่วนลด 20 บาท ได้เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Tops หรือ Central Food Hall ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป โดยมูลค่า 100 บาท ต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ที่ Tops Food curt ได้

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน จำกัดสิทธิ์รวม 8,000 สิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายในวันที่ 28 ก.พ. 2564 เท่านั้น โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.