รับดอลฟิน โบนัส 100 บาท เมื่อสมัครดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จบนแอป The 1

รับดอลฟิน โบนัส 100 บาท เมื่อสมัครดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จบนแอป The 1

แคมเปญระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น ลูกค้าใหม่รับดอลฟินโบนัส 100 บาท เมื่อสมัครใช้ดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดบนแอป The 1

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP บนแอปดอลฟิน มาก่อน จะต้องทำการสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดบนแอป The 1 เป็นครั้งแรกเท่านั้น

 • หากลูกค้าเคยดาวน์โหลดแอปดอลฟินและลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือบนแอปดอลฟิน จะไม่ได้รับดอลฟินโบนัส 100 บาท

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสที่ได้รับภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ เมื่อดอลฟินโบนัสหมดอายุแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟินโบนัสนั้นได้อีก

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.