ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน (Dolfin Application)

ดอลฟินแอปพลิเคชัน (Dolfin Application) ให้บริการโดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (“บริษัท”) เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่รวบรวมและนำเสนอบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคน (Personalized Services) ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“ดอลฟินวอลเล็ท”) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ที่เสนอและให้บริการในดอลฟินแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริการดอลฟินวอลเล็ทให้บริการโดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (“ผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท”)

ท่านตกลงที่จะใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ การที่ท่านสมัครและใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว และความตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้ ทั้งนี้ ในการใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันแก่ท่านได้

เมื่ออ้างถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ตามที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโดยบริษัทเป็นครั้งคราว และรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานส่วนต่างๆ ของดอลฟินแอปพลิเคชันและ
นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทด้วย

 1. การลงทะเบียนบัญชีดอลฟิน

  • ในการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน

   (“บัญชีดอลฟิน”) กับบริษัทผ่านดอลฟินแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันโดยท่านต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทะเบียนของท่านจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัท

  • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0-2255-5959 ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ท่านส่งเอกสารที่จำเป็นหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เช่น ส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน

  • บัญชีดอลฟินที่ท่านสมัครและลงทะเบียน มีเพื่อการใช้งานของท่านโดยเฉพาะและท่านเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ในบัญชีดอลฟินให้บุคคลอื่นได้

  • เพื่อความปลอดภัยของท่าน ดอลฟินแอปพลิเคชันกำหนดให้มีรหัสผ่านในการใช้งาน 2 ประเภท

 • รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชีดอลฟิน (“Login Password”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีดอลฟิน เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บัญชีดอลฟินและส่งคำสั่งใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการนำเสนอผ่านดอลฟินแอปพลิเคชันหรือระบบของบริษัท และ

 • รหัส PIN (“PIN”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการสมัครใช้ดอลฟินวอลเลท เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานดอลฟินวอลเลท และ/หรือส่งคำสั่งใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

โดยท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน Login Password และ PIN ให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด และท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว เพราะคำสั่งใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีดอลฟินของท่านโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันท่าน เสมือนได้ดำเนินการโดยตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านดังกล่าวได้ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการดอลฟินวอลเลทกำหนด

 1. การใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน

  • ในการใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านสามารถเลือกใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในดอลฟินแอปพลิเคชันได้ ในกรณีที่บริการหรือผลิตภัณฑ์มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม ท่านตกลงยินยอมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ท่านมีการเลือกใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

  • กรณีที่ท่านใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ท่านยอมรับว่าการปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระหว่างท่านกับบริษัทอื่นนั้น เป็นความสัมพันธ์โดยตรงของท่านกับบริษัทอื่นดังกล่าว โดยบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์โดยตรงดังกล่าว

  • หากมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติมจากการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันของท่าน เช่น คะแนน The1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท หรือบริษัทในเครือประกาศกำหนด

 2. การจัดการข้อมูล

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ของดอลฟินแอปพลิเคชัน บริการดอลฟินวอลเล็ท และบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค (ได้แก่ (ก) บริษัท (ข) ผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท และ (ค) บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) ท่านตกลงและยินยอมให้กลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานทั้งหมดในดอลฟินแอปพลิเคชัน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านที่แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทได้รับ ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ซึ่งสิทธิ หน้าที่ รายละเอียดการเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูล และความยินยอมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

  • สำหรับข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานในดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทยหรือไปยังต่างประเทศ) ต่อบริษัทในเครือของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับบริษัทหรือให้บริการแก่บริษัท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และ/เปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและพัฒนาบริการดอลฟินแอปพลิเคชันให้ท่านได้รับประสบการณ์การบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ที่ดีที่สุดในการใช้งาน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน เพื่อนำเสนอบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

  • ในกรณีที่ท่านสมัครใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของท่าน ท่านตกลงและยินยอมให้แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการสมัครลงทะเบียนใช้งาน การใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน และดอลฟินวอลเล็ททั้งหมด และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระหว่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทใด จะมีผลให้ข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับอีกบริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกัน ข้อมูลการยืนยันตัวตน และ PIN โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน และประมวลผล ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

  • ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 1 - 3.3 ข้างต้นหรือไม่ก็ได้ เพียงแต่การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอหรือการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว อาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันแก่ท่านได้

  • ท่านตกลงจะให้หรือทำให้ข้อมูลที่ให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ท่านให้ไว้กับบริษัท เช่น การเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลทันทีผ่านดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ

  • ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของบริษัท

 3. คำรับรองและข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน

  • ในการใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาอันก่อภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

  • ท่านจะใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  • ท่านจะต้องตั้งรหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านและเปลี่ยนรหัสดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีดอลฟินโดยมิชอบ และหากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหรือข้อมูลในการล็อกอินของท่าน สูญหาย

   ถูกขโมย และ/หรือถูกเจาะเข้าระบบ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

 4. การระงับการใช้งานและการปิดบัญชีดอลฟิน

  • การระงับการใช้งาน

               บริษัทอาจพิจารณาระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินตามคำขอของท่าน หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าจำเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการใช้งานบัญชีดอลฟินของท่านทันที โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้า เช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(ค)               มีการสูญหาย ขโมย หรือเจาะเข้าระบบ (Hack) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน หรือข้อมูลการล็อกอินของท่าน

(ง)           มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ หรือ สถาบันทางการเงิน หรือ ศาล และ/หรือ

(จ)           เหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเป็นสาเหตุของการระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทอาจยกเลิกการระงับการใช้งานดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ในกรณีที่บัญชีดอลฟินของท่านถูกระงับการใช้งาน ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีดอลฟินของท่านได้ รวมถึงอาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (หากมี)

 • การปิดบัญชีดอลฟิน

 • ในกรณีที่ท่านต้องการปิดบัญชีดอลฟิน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-5959 หรือดำเนินการขอปิดบัญชีโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด เมื่อบัญชีดอลฟินของท่านปิดลง ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีดอลฟินของท่านได้ ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ในบัญชีดอลฟินได้ รวมถึงอาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • หากท่านมีธุรกรรม หรือสิทธิและหน้าที่ต่อเนื่อง หรือค้างอยู่ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ในดอลฟินแอปพลิเคชัน และมีการตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น ท่านตกลงที่จะปิดหรือระงับการใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก่อนตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะแจ้งดำเนินการขอปิดบัญชีดอลฟิน ตัวอย่างเช่น ในกรณีดอลฟินวอลเล็ท ท่านจะติดต่อแจ้งปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ทกับผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของดอลฟินวอลเล็ท มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้

 • บริษัทอาจทำการเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้ หาก

  • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

  • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  • มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ หรือ สถาบันทางการเงิน หรือ ศาล และ/หรือ

  • เหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากท่านมีธุรกรรม หรือ สิทธิและหน้าที่ต่อเนื่องหรือค้างอยู่ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ในดอลฟินแอปพลิเคชัน และมีการตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น การเลิกสัญญา รวมถึงการยกเลิกธุรกรรมหรือสิทธิและหน้าที่ของท่านในบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น หรือการระงับใช้บริการ จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ท่านให้ความตกลงยินยอมไว้

 • ความรับผิดของผู้ใช้งาน

               ในการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน หากท่านใช้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทต้องเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ท่านตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่บริษัท

 1. ข้อสงวนสิทธิ

  • ท่านรับทราบว่าไม่มีระบบใดที่ป้องกันการเจาะเข้าระบบ ไวรัส บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ หรือการหยุดชะงักของระบบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้ท่านสามารถใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยต่อไป

  • ในกรณีที่ข้อมูล และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่แสดงในบัญชีดอลฟิน กับ ข้อมูล และ/หรือประวัติการทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่บริษัทมีอยู่หรือบริหารจัดการอยู่นั้นไม่ตรงกัน ให้ถือว่าข้อมูลและ/หรือประวัติการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่บริษัทมีหรือบริหารจัดการอยู่นั้น เป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 2. ข้อตกลงอื่นๆ

  • คำถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน กรุณาโทรศัพท์มาที่
0-2255-5959 บริษัทจะตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อท่าน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน ตลอดจนแจ้งระยะเวลาแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วในการตอบสนองต่อคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดการข้อร้องเรียนของท่านหากข้อมูลของท่านไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัท

 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันจากท่าน รวมถึงมีสิทธิที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com)

 • เหตุสุดวิสัย

การให้บริการของบริษัทอาจหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “เหตุสุดวิสัย”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ สิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหยุดชะงัก นโยบายรัฐบาล และสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท ท่านรับทราบว่า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการให้การให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด แต่หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) เดือนติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้

 • ทรัพย์สินทางปัญญา

ดอลฟินแอปพลิเคชันตลอดจนชื่อเรียกและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ภายใต้กฎหมาย บริษัท (และผู้ได้รับใบอนุญาตจากบริษัท ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ในและที่มีต่อดอลฟินแอปพลิเคชัน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ระบุข้างต้น

 • การไม่สละสิทธิ

การสละสิทธิ หรือการงดใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการขอละเว้นการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดตาม หรือละเว้นการใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดข้อกำหนดใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในภายหลัง

 • ภาษา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสองฉบับต่างมีผลผูกพันต่อบริษัทและท่าน หากมีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกันในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ

 • การโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจโอนสิทธิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 • โมฆะแยกส่วน

หากข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เฉพาะเท่าที่ส่วนซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะโดยส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งส่วนประกอบหรือบริการใดๆ ของบัญชีดอลฟิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประกาศหรือวิธีการอื่นใดตามที่ระบุในข้อ 7.12 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันต่อไป โดยหากมีการใช้ดอลฟินแอปพลิเคชันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณาหยุดใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน

 • ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่านและให้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com) เป็นครั้งคราว หากมีประเด็นใดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com ในประเด็นดังกล่าวมีผลบังคับเป็นสำคัญ

 • คำบอกกล่าว

บริษัทอาจบอกกล่าวผ่านคำบอกกล่าวทั่วไปผ่านทางดอลฟินแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข้อความคำบอกกล่าวไปยังกล่องจดหมายในดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือ การแจ้งเตือนในดอลฟินแอปพลิเคชัน (push notification) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้ ทางหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

 • ระยะเวลา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับนับใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และให้มีผลบังคับใช้ต่อต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

V 1.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Management Policy)

กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ซึ่งได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” และเรียกบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทว่า “บริษัท”)  ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท (“บริการ”) มาโดยตลอด กลุ่มบริษัทจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษัทกำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  นโยบายฯ ฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งกลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทรวบรวมไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท

นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้

นโยบายฯ ฉบับนี้จะใช้กับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่ายบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) หมายเลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประชาชน รูปถ่ายของท่านรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพซึ่งรวมถึงใบหน้า ลายนิ้วมือ รูม่านตา

(ค)          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท ข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ข้อมูลบัญชีต่าง ๆ ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือความสนใจของท่านเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือ บุคคลไร้ความสามารถ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น กลุ่มบริษัทมิได้มีเจตนาในการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด และหากกลุ่มบริษัทพบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ กลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 1. การเก็บรวบรวม และการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มบริษัทไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยกลุ่มบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายฯฉบับนี้แล้ว

กลุ่มบริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของท่าน และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ของท่านด้วยการใช้คุกกี้ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท โดยคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ และกลุ่มบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทในกลุ่มบริษัทไว้ในมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของท่าน กลุ่มบริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ท่านมีไว้เพื่อใช้งาน เป็นต้น

ในการติดต่อระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันของบริษัท แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือการติดต่อโดยวิธีการอื่นใด กลุ่มบริษัทอาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของท่าน เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อประเมินผลงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบของกลุ่มบริษัท

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทแก่ท่าน

 • การแปลงข้อมูลที่ได้รับให้กลายเป็นชุดข้อมูลเสมือนที่มีการเข้ารหัส (Tokenization) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนการใช้ข้อมูลดิบ

 • การวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะนำเสนอโดยกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 • การบริหาร และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

 • การใช้สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทกับท่าน

 • การปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการภายในของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ

 • การดำเนินการ หรือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มบริษัทเอง หรือของบริษัทในเครือ หรือของบุคคลอื่น

 • การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของกลุ่มบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทกับท่าน

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data) ของท่าน กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 1. บุคคลที่กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้  ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าวอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทประกอบกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามมาตรฐานในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศจีนและ/หรือ ประเทศอื่นที่กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลไปอาจจะยังไม่เพียงพอหรือต่ำกว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย แต่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าผู้รับข้อมูลมีระบบการดูแลรักษาข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย

4.1          กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท และผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“เดอะวัน”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และเดอะวัน อาจใช้ และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

4.2          ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่กลุ่มบริษัทขอใช้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กลุ่มบริษัทอนุญาตให้ใช้ และต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ นี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็น (need-to-know basis) เท่านั้น

 • ที่ปรึกษาวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์

 • ผู้ให้บริการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการในการจัดทำข้อมูลและสถิติด้วย

 • ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร

 • ผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน

 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน

 • ตัวแทนรับชำระเงิน

 • สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่กลุ่มบริษัทใช้บริการในการให้บริการแก่ท่าน

 • ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น

4.3          พันธมิตรของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่มีข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท เช่น สถาบันการเงินต่างๆ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น

4.4.         สมาคมต่างๆ กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาคมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทสมัครเข้าเป็นสมาชิก เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

4.5          บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งของหน่วยงานตุลาการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4.6          ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัทใดในกลุ่มบริษัท ในกรณีที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัทนั้น ๆ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ด้วย

 1. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1          การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทร้องขอ และยินยอมให้กลุ่มบริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่กลุ่มบริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของกลุ่มบริษัท หรือส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

5.2          การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือขอให้กลุ่มบริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมทั้ง ท่านยังสามารถขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ

5.3          การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นกลุ่มบริษัทจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย

5.4          การลบ หรือ ทำลาย ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้กลุ่มบริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.5          การระงับใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้กลุ่มบริษัทระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนการลบหรือทำลายก็ได้

5.6          การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.7          การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

5.8          การร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่ากลุ่มบริษัท ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านรับทราบว่าสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ  5.1 ถึง 5.8 ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านหากกลุ่มบริษัทมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว

 1. ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ สำหรับบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ปัจจุบันบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากกลุ่มบริษัทเห็นว่ากลุ่มบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่กลุ่มบริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ: Head of Legal and Compliance

 • เบอร์โทรศัพท์:02 255- 9225

 • ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330