ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน (Dolfin Application)

ดอลฟินแอปพลิเคชัน (Dolfin Application) ให้บริการโดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (“บริษัท”) เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่รวบรวมและนำเสนอบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคน (Personalized Services) ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“ดอลฟินวอลเล็ท”) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ที่เสนอและให้บริการในดอลฟินแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริการดอลฟินวอลเล็ทให้บริการโดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (“ผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท”)

ท่านตกลงที่จะใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ การที่ท่านสมัครและใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว และความตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้ ทั้งนี้ ในการใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันแก่ท่านได้

เมื่ออ้างถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ตามที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโดยบริษัทเป็นครั้งคราว และรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานส่วนต่างๆ ของดอลฟินแอปพลิเคชันและ
นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทด้วย

 1. การลงทะเบียนบัญชีดอลฟิน

  • ในการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน

   (“บัญชีดอลฟิน”) กับบริษัทผ่านดอลฟินแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันโดยท่านต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทะเบียนของท่านจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัท

  • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0-2255-5959 ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ท่านส่งเอกสารที่จำเป็นหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เช่น ส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน

  • บัญชีดอลฟินที่ท่านสมัครและลงทะเบียน มีเพื่อการใช้งานของท่านโดยเฉพาะและท่านเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ในบัญชีดอลฟินให้บุคคลอื่นได้

  • เพื่อความปลอดภัยของท่าน ดอลฟินแอปพลิเคชันกำหนดให้มีรหัสผ่านในการใช้งาน 2 ประเภท

 • รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชีดอลฟิน (“Login Password”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีดอลฟิน เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บัญชีดอลฟินและส่งคำสั่งใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการนำเสนอผ่านดอลฟินแอปพลิเคชันหรือระบบของบริษัท และ

 • รหัส PIN (“PIN”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการสมัครใช้ดอลฟินวอลเลท เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานดอลฟินวอลเลท และ/หรือส่งคำสั่งใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

โดยท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน Login Password และ PIN ให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด และท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว เพราะคำสั่งใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีดอลฟินของท่านโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันท่าน เสมือนได้ดำเนินการโดยตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านดังกล่าวได้ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการดอลฟินวอลเลทกำหนด

 1. การใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน

  • ในการใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านสามารถเลือกใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในดอลฟินแอปพลิเคชันได้ ในกรณีที่บริการหรือผลิตภัณฑ์มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม ท่านตกลงยินยอมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ท่านมีการเลือกใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

  • กรณีที่ท่านใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ท่านยอมรับว่าการปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระหว่างท่านกับบริษัทอื่นนั้น เป็นความสัมพันธ์โดยตรงของท่านกับบริษัทอื่นดังกล่าว โดยบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์โดยตรงดังกล่าว

  • หากมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติมจากการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันของท่าน เช่น คะแนน The1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท หรือบริษัทในเครือประกาศกำหนด

 2. การจัดการข้อมูล

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ของดอลฟินแอปพลิเคชัน บริการดอลฟินวอลเล็ท และบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค (ได้แก่ (ก) บริษัท (ข) ผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท และ (ค) บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) ท่านตกลงและยินยอมให้กลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานทั้งหมดในดอลฟินแอปพลิเคชัน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านที่แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทได้รับ ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ซึ่งสิทธิ หน้าที่ รายละเอียดการเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูล และความยินยอมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

  • สำหรับข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานในดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทยหรือไปยังต่างประเทศ) ต่อบริษัทในเครือของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับบริษัทหรือให้บริการแก่บริษัท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และ/เปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและพัฒนาบริการดอลฟินแอปพลิเคชันให้ท่านได้รับประสบการณ์การบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ที่ดีที่สุดในการใช้งาน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน เพื่อนำเสนอบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Services) ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

  • ในกรณีที่ท่านสมัครใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของท่าน ท่านตกลงและยินยอมให้แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการสมัครลงทะเบียนใช้งาน การใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน และดอลฟินวอลเล็ททั้งหมด และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระหว่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทใด จะมีผลให้ข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับอีกบริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกัน ข้อมูลการยืนยันตัวตน และ PIN โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน และประมวลผล ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

  • ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 1 - 3.3 ข้างต้นหรือไม่ก็ได้ เพียงแต่การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอหรือการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว อาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันแก่ท่านได้

  • ท่านตกลงจะให้หรือทำให้ข้อมูลที่ให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ท่านให้ไว้กับบริษัท เช่น การเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลทันทีผ่านดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ

  • ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของบริษัท

 3. คำรับรองและข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน

  • ในการใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาอันก่อภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

  • ท่านจะใช้ดอลฟินแอปพลิเคชัน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  • ท่านจะต้องตั้งรหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านและเปลี่ยนรหัสดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีดอลฟินโดยมิชอบ และหากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหรือข้อมูลในการล็อกอินของท่าน สูญหาย

   ถูกขโมย และ/หรือถูกเจาะเข้าระบบ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

 4. การระงับการใช้งานและการปิดบัญชีดอลฟิน

  • การระงับการใช้งาน

               บริษัทอาจพิจารณาระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินตามคำขอของท่าน หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าจำเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการใช้งานบัญชีดอลฟินของท่านทันที โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้า เช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(ค)               มีการสูญหาย ขโมย หรือเจาะเข้าระบบ (Hack) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน หรือข้อมูลการล็อกอินของท่าน

(ง)           มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ หรือ สถาบันทางการเงิน หรือ ศาล และ/หรือ

(จ)           เหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเป็นสาเหตุของการระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทอาจยกเลิกการระงับการใช้งานดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ในกรณีที่บัญชีดอลฟินของท่านถูกระงับการใช้งาน ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีดอลฟินของท่านได้ รวมถึงอาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (หากมี)

 • การปิดบัญชีดอลฟิน

 • ในกรณีที่ท่านต้องการปิดบัญชีดอลฟิน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-5959 หรือดำเนินการขอปิดบัญชีโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด เมื่อบัญชีดอลฟินของท่านปิดลง ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีดอลฟินของท่านได้ ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ในบัญชีดอลฟินได้ รวมถึงอาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • หากท่านมีธุรกรรม หรือสิทธิและหน้าที่ต่อเนื่อง หรือค้างอยู่ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ในดอลฟินแอปพลิเคชัน และมีการตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น ท่านตกลงที่จะปิดหรือระงับการใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก่อนตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะแจ้งดำเนินการขอปิดบัญชีดอลฟิน ตัวอย่างเช่น ในกรณีดอลฟินวอลเล็ท ท่านจะติดต่อแจ้งปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ทกับผู้ให้บริการดอลฟินวอลเล็ท ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของดอลฟินวอลเล็ท มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้

 • บริษัทอาจทำการเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้ หาก

  • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

  • มีการใช้บัญชีดอลฟิน และ/หรือบริการดอลฟินแอปพลิเคชันของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  • มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ หรือ สถาบันทางการเงิน หรือ ศาล และ/หรือ

  • เหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากท่านมีธุรกรรม หรือ สิทธิและหน้าที่ต่อเนื่องหรือค้างอยู่ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ในดอลฟินแอปพลิเคชัน และมีการตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น การเลิกสัญญา รวมถึงการยกเลิกธุรกรรมหรือสิทธิและหน้าที่ของท่านในบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น หรือการระงับใช้บริการ จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ท่านให้ความตกลงยินยอมไว้

 • ความรับผิดของผู้ใช้งาน

               ในการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน หากท่านใช้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทต้องเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ท่านตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่บริษัท

 1. ข้อสงวนสิทธิ

  • ท่านรับทราบว่าไม่มีระบบใดที่ป้องกันการเจาะเข้าระบบ ไวรัส บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ หรือการหยุดชะงักของระบบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้ท่านสามารถใช้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยต่อไป

  • ในกรณีที่ข้อมูล และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่แสดงในบัญชีดอลฟิน กับ ข้อมูล และ/หรือประวัติการทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่บริษัทมีอยู่หรือบริหารจัดการอยู่นั้นไม่ตรงกัน ให้ถือว่าข้อมูลและ/หรือประวัติการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่บริษัทมีหรือบริหารจัดการอยู่นั้น เป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 2. ข้อตกลงอื่นๆ

  • คำถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน กรุณาโทรศัพท์มาที่
0-2255-5959 บริษัทจะตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อท่าน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน ตลอดจนแจ้งระยะเวลาแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วในการตอบสนองต่อคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดการข้อร้องเรียนของท่านหากข้อมูลของท่านไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัท

 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันจากท่าน รวมถึงมีสิทธิที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้บริการดอลฟินแอปพลิเคชันได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com)

 • เหตุสุดวิสัย

การให้บริการของบริษัทอาจหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “เหตุสุดวิสัย”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ สิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหยุดชะงัก นโยบายรัฐบาล และสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท ท่านรับทราบว่า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการให้การให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด แต่หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) เดือนติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินของท่านได้

 • ทรัพย์สินทางปัญญา

ดอลฟินแอปพลิเคชันตลอดจนชื่อเรียกและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ภายใต้กฎหมาย บริษัท (และผู้ได้รับใบอนุญาตจากบริษัท ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ในและที่มีต่อดอลฟินแอปพลิเคชัน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ระบุข้างต้น

 • การไม่สละสิทธิ

การสละสิทธิ หรือการงดใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการขอละเว้นการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดตาม หรือละเว้นการใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดข้อกำหนดใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในภายหลัง

 • ภาษา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสองฉบับต่างมีผลผูกพันต่อบริษัทและท่าน หากมีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกันในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ

 • การโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจโอนสิทธิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 • โมฆะแยกส่วน

หากข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้อนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เฉพาะเท่าที่ส่วนซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะโดยส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งส่วนประกอบหรือบริการใดๆ ของบัญชีดอลฟิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประกาศหรือวิธีการอื่นใดตามที่ระบุในข้อ 7.12 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชันต่อไป โดยหากมีการใช้ดอลฟินแอปพลิเคชันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณาหยุดใช้งานดอลฟินแอปพลิเคชัน

 • ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่านและให้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com) เป็นครั้งคราว หากมีประเด็นใดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com ในประเด็นดังกล่าวมีผลบังคับเป็นสำคัญ

 • คำบอกกล่าว

บริษัทอาจบอกกล่าวผ่านคำบอกกล่าวทั่วไปผ่านทางดอลฟินแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข้อความคำบอกกล่าวไปยังกล่องจดหมายในดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือ การแจ้งเตือนในดอลฟินแอปพลิเคชัน (push notification) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้ ทางหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

 • ระยะเวลา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับนับใช้ ตั้งแต่ผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และให้มีผลบังคับใช้ต่อต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา