Terms and conditions

Slider
Slider

โปรโมชัน : สมัครวันนี้ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 90 วัน*

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ผ่านช่องทางแอป Dolfin โดยได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

1.1 ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว

1.2 ลูกค้าที่เลือกการชำระเงินคืนด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว

2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 (แล้วแต่กรณี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคาร

3.กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28% ต่อปี) โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเริ่มผิดนัด

4.ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชันนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

5.สอบถามรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ต่อ 814 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin โทร. 02 – 255-5959