ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท

ดอลฟินวอลเล็ท (Dolfin Wallet)  คือ การให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านสามารถใช้ดอลฟินวอลเล็ทเพื่อชำระเงิน และ/หรือโอนเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกมูลค่าไว้ในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทโดยท่านเติมเงินเข้าบัญชีดอลฟินวอลเล็ทไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ดอลฟินวอลเล็ทยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ท่านสามารถเชื่อมโยงหรือผูกกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือแหล่งเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทอนุญาตเพื่อใช้ในการชำระเงิน และ/หรือบริการอื่นใดๆ ที่บริษัทนำเสนอในแอปพลิเคชันของดอลฟินวอลเล็ท (“ดอลฟินแอปพลิเคชัน”)

ทั้งนี้ ในการใช้บริการดอลฟินวอลเล็ท ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถให้บริการดอลฟินวอลเล็ทแก่ท่านได้

เมื่ออ้างถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ตามที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโดยบริษัทเป็นครั้งคราวและรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานส่วนต่างๆ ของดอลฟินวอลเล็ทและนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทด้วย

  1. การลงทะเบียนบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

1.1            ในการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ท (“บัญชีดอลฟินวอลเล็ท”) กับบริษัทผ่านดอลฟินแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบันโดยท่านต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทะเบียนของท่านจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัท

1.2            ในกรณีที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0-2255-5959 ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ท่านส่งเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายปัจจุบัน และ/หรือสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน

1.3            ในการลงทะเบียนบัญชีดอลฟินวอลเล็ท ท่านจะต้องกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชีดอลฟินวอลเล็ท โดยท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบเพราะคำสั่งใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านถือเป็นคำสั่งที่ดำเนินการโดยตัวท่านเอง

2.               การใช้งานดอลฟินวอลเล็ท

ในการใช้งานดอลฟินวอลเล็ทท่านสามารถเติมเงิน ชำระเงิน และโอนเงินได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 นี้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเปิดให้ใช้บริการพร้อมเพย์ในดอลฟินวอวเล็ทแล้วและท่านประสงค์จะโอนเงิน รับเงิน หรือชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือประสงค์จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นที่ท่านไม่ได้ผูกไว้กับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทหรือ บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น การ Dip Chip บัตรประชาชนหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด

2.1            การเติมเงิน

(ก)            ท่านสามารถเติมเงินเข้าบัญชีดอลฟินวอลเล็ทได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้ (1) การโอนเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารที่ร่วมมือกับบริษัท (2) บัตรเดบิต (3) เคาเตอร์รับชำระเงินที่กำหนด และ  (4) แหล่งเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทอนุญาต ทั้งนี้ ท่านอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน

(ข)            ท่านรับทราบว่าบัญชีดอลฟินวอลเล็ทที่ท่านเติมเงินสดเข้าไปนั้นไม่ใช่บัญชีเงินฝากตามคำจำกัดความของระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร และไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินกับธนาคาร บริษัทไม่ใช่ธนาคารและบริการของบริษัทไม่ถือเป็นงานบริการด้านการธนาคาร

(ง)             หากท่านประสงค์จะแลกเงินคงเหลือในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านคืน ท่านสามารถเลือกใช้บริการโอนเงินตามข้อ 2.3 หรือเลือกที่จะดำเนินการปิดบัญชีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 (ก) ก็ได้

2.2            การชำระเงิน

(ก)            ท่านสามารถใช้ดอลฟินวอลเล็ทเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัทได้ด้วยเงินในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทที่เติมไว้ล่วงหน้า หรือด้วยการทำธุรกรรมผ่านแหล่งเงินที่ท่านผูกไว้กับบัญชีดอลฟินวอลเล็ท โดยรายละเอียดและหลักฐานการชำระเงินของท่านจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติการทำธุรกรรมทางดอลฟินแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าดังกล่าวได้ผ่านทาง ดอลฟินแอปพลิเคชันซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเปิดให้ใช้บริการ พร้อมเพย์ในดอลฟินวอวเล็ทแล้วและท่านดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่บริษัทกำหนดแล้ว ท่านยังสามารถใช้ดอลฟินวอลเล็ทเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าอื่นๆ ที่รับชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ด้วย

(ข)            เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยเงินในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทที่เติมไว้ล่วงหน้า ระบบของบริษัทจะตรวจสอบยอดเงินในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่าน หากมีจำนวนเงินเพียงพอ ระบบจะหักเงินจากยอดเงินในบัญชี    ดอลฟินวอลเล็ทดังกล่าว

(ค)            หากท่านเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตที่ผูกไว้ ระบบของบริษัทจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตดังกล่าว หากมีจำนวนเงินเพียงพอระบบจะส่งคำขอหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

(ง)             หากท่านเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้ ระบบของบริษัทจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบวงเงินในบัตรเครดิตดังกล่าว หากมีจำนวนเพียงพอระบบของบริษัทจะส่งคำขอรับชำระเงินไปยังระบบของผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

(จ)             ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะชำระผ่านบัญชีดอลฟินวอลเล็ทสูงกว่ามูลค่าจำกัดในการทำธุรกรรมที่ท่านกำหนดไว้ ท่านจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนที่จะดำเนินการชำระเงินได้

2.3            การโอนเงิน

ท่านสามารถเลือกโอนเงินที่มีอยู่ในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทไปยังบัญชีดอลฟินวอลเล็ทอื่น บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือบัญชีธนาคารอื่นได้ โดยระบบของบริษัทจะตรวจสอบยอดเงินในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่าน หากมีจำนวนเงินเพียงพอ ระบบจะโอนเงินจากยอดเงินในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทดังกล่าวไปตามคำสั่งโอนเงินของท่าน โดยรายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินของท่านจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติการทำธุรกรรมทางดอลฟิน แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะโอนผ่านบัญชีดอลฟินวอลเล็ทสูงกว่ามูลค่าจำกัดในการทำธุรกรรมที่ท่านกำหนดไว้ ท่านจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนที่จะดำเนินการโอนเงินได้

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินการโอนเงินจะเป็นไปดังต่อไปนี้

(ก)            การโอนเงินระหว่างบัญชีดอลฟินวอลเล็ทด้วยกัน – มีผลทันที

(ข)            การโอนเงินจากบัญชีดอลฟินวอลเล็ทไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ – มีผลทันที

(ค)            การโอนเงินจากบัญชีดอลฟินวอลเล็ทไปยังบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ - มีผลภายใน 2 วันทำการ

2.4            สิทธิประโยชน์ต่างๆ

การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการใช้งานดอลฟินวอลเล็ทของท่าน เช่น คะแนน The1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกาศกำหนด

2.5            วงเงิน

(ก)            ในการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท ท่านจะใช้งานได้ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้   อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การใช้งาน

วงเงินสูงสุด (บาท)

ต่อวัน

ต่อเดือน

เติมเงิน

100,000

200,000

ชำระเงิน (Bill Payment)

100,000

200,000

ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

100,000

200,000

โอนเงิน

100,000

200,000

รับโอนเงิน

100,000

200,000

(ข)               ยอดเงินคงเหลือในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ว่าในเวลาใดๆ

  1. การจัดการข้อมูล

3.1            ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจจะต้องเก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสิทธิ หน้าที่ รายละเอียดการเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูล และความยินยอมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

3.2            สำหรับข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทยหรือไปยังต่างประเทศ) ต่อบริษัทในเครือของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับบริษัทหรือให้บริการแก่บริษัท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และ/เปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและพัฒนาบริการดอลฟินวอลเล็ทให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

3.3            ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 3.1 และ 3.2 ข้างต้นหรือไม่ก็ได้เพียงแต่การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอหรือการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว อาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของดอลฟินวอลเล็ท หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการดอลฟินวอลเล็ทแก่ท่านได้

3.4            ท่านตกลงจะให้หรือทำให้ข้อมูลที่ให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ท่านให้ไว้กับบริษัท เช่น การเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลทันทีผ่านดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ

3.5            ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้งานดอลฟินวอลเล็ทของท่านได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของบริษัท

  1. คำรับรองและข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน

4.1            ในการใช้ดอลฟินวอลเล็ท ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาอันก่อภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

4.2            ท่านจะใช้ดอลฟินวอลเล็ท ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.3            ท่านจะต้องตั้งรหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านและเปลี่ยนรหัสดังกล่าวเป็นประจำเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีดอลฟินวอลเล็ทโดยมิชอบ และหากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหรือข้อมูลในการล็อกอินของท่าน                 สูญหาย ถูกขโมย และ/หรือถูกเจาะเข้าระบบ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

4.4            ท่านรับทราบว่าดอลฟินวอลเล็ทเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของท่าน ดังนั้นการทำธุรกรรมดังกล่าวจึงเป็นการทำธุรกรรมระหว่างท่านและร้านค้าหรือผู้รับโอนเงินโดยตรง หากเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและ/หรือประสานงานให้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

  1. การระงับการใช้งานและการปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

5.1            การระงับการใช้งาน

                  บริษัทอาจพิจารณาระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินวอลเล็ทตามคำขอของท่าน หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าจำเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับการใช้งานบัญชีดอลฟินวอลเล็ท เช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก)              มีการใช้บัญชีดอลฟินวอลเล็ท และ/หรือบริการดอลฟินวอลเล็ทของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานหรือกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ

(ข)               มีการสูญหาย ขโมย หรือเจาะเข้าระบบ (Hack) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน หรือข้อมูลการล็อกอินของท่าน

(ค)               มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการหรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันทางการเงินหรือศาล

ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของการระงับการใช้งานบัญชีดอลฟินวอลเล็ท ได้สิ้นสุดลงแล้วบริษัทจะยกเลิกการระงับการใช้งานดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

5.2            การปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ท

(ก)            ในกรณีที่ท่านต้องการปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2255-5959 หรือดำเนินการขอปิดบัญชีโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทอนุญาต ทั้งนี้  บริษัทจะคืนเงินที่เหลือทั้งหมดในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทตามวิธีการที่ตกลงกันหลังจากหักค่าธรรมเนียมหรือหนี้คงค้างใดๆ ก็ตาม (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าจะสร้างความเสียหาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ต้องการให้บริษัทรักษาเงินจำนวนหนึ่งในดอลฟินวอลเล็ทของท่าน เช่น ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเงินดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือมาจากการฉ้อโกง

(ข)            บริษัทอาจทำการเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านได้หากมีการใช้บัญชีดอลฟินวอลเล็ท และ/หรือบริการดอลฟินวอลเล็ท ของท่านในลักษณะที่ไม่เป็นไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานหรือกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ รวมไปถึงกรณีที่การใช้บัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านไม่เป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัทด้วย

5.3            ความรับผิดของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท หากท่านใช้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทต้องเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ท่านตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่บริษัท

  1. ข้อสงวนสิทธิ

6.1            ในกรณีที่ข้อมูลและจำนวนเงิน และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่แสดงในบัญชีดอลฟินวอลเล็ท กับข้อมูลและจำนวนเงิน และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่บริษัทมีอยู่หรือบริหารจัดการอยู่นั้นไม่ตรงกัน ให้ถือว่าข้อมูลและจำนวนเงิน และ/หรือประวัติการทำธุรกรรมที่บริษัทมีหรือบริหารจัดการอยู่นั้นเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

6.2            ท่านรับทราบว่าไม่มีระบบใดที่ป้องกันการเจาะเข้าระบบ ไวรัส บั๊ก ความผิดพลาดของระบบ หรือการหยุดชะงักของระบบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้ท่านสามารถใช้บริการดอลฟินวอลเล็ทได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยต่อไป

  1. ข้อตกลงอื่นๆ

7.1            คำถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานดอลฟินวอลเล็ท กรุณาโทรศัพท์มาที่ 0-2255-5959 บริษัทจะตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อท่าน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน ตลอดจนแจ้งระยะเวลาแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วแต่ไม่ช้ากว่า 7 (เจ็ด) วันนับตั้งแต่ได้รับคำร้องดังกล่าวในการตอบสนองต่อคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดการข้อร้องเรียนของท่านหากข้อมูลของท่านไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัท

7.2            ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากท่านและมีสิทธิที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้บริการได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com)  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ให้ท่านทราบได้ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทเป็นผู้เก็บหรือชำระ หรือ จากจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่าน

7.3            เหตุสุดวิสัย

การให้บริการของบริษัทอาจหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า "เหตุสุดวิสัย") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงภัยธรรมชาติ สิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหยุดชะงัก นโยบายรัฐบาล และสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความสามารถในการควบคุมของบริษัท ท่านรับทราบว่า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการให้การให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด แต่หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 (สาม) เดือนติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาและปิดบัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านได้

7.4            ทรัพย์สินทางปัญญา

ดอลฟินวอลเล็ทตลอดจนชื่อเรียกและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) รหัส การออกแบบ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย บริษัท (และผู้ได้รับใบอนุญาตจากบริษัท ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ในและที่มีต่อดอลฟินวอลเล็ท รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ระบุข้างต้น

7.5            การไม่สละสิทธิ

การสละสิทธิ หรือการงดใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการขอละเว้นการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใด                  ก็ตาม หรือละเว้นการใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดข้อกำหนดใดๆตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในภายหลัง

7.6            ภาษา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสองต่างมีผลผูกพันต่อบริษัท
และท่าน หากมีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกันในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ

7.7            การโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจโอนสิทธิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

7.8            ความสามารถในการโอน

แม้ว่าจำนวนเงินคงเหลือในดอลฟินวอลเล็ทของท่านจะสามารถโอนให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่บัญชีดอลฟินวอลเล็ทของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นใดได้

7.9            โมฆะแยกส่วน

หากข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ข้อใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด
ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เฉพาะเท่าที่ส่วนซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

7.10          กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

7.11          การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะโดยส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งส่วนประกอบหรือบริการใด ๆ ของบัญชีดอลฟินวอลเล็ท อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีการประกาศหรือวิธีการอื่นใดตามที่ระบุในข้อ 7.13 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนใช้งานดอลฟินวอลเล็ท ต่อไป โดยหากมีการใช้ดอลฟินวอลเล็ทหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้วให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณาหยุดใช้งานดอลฟินวอลเล็ท

7.12          ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่านและให้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท (www.dolfinthailand.com) เป็นครั้งคราว หากมีประเด็นใดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไข ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.dolfinthailand.com ในประเด็นดังกล่าวมีผลบังคับเป็นสำคัญ

7.13          คำบอกกล่าว

บริษัทอาจบอกกล่าวผ่านคำบอกกล่าวทั่วไปทางดอลฟินแอปพลิเคชัน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้ หรือทางหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านที่บริษัทได้บันทึกไว้

7.14          ระยะเวลา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับนับตั้งแต่ผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และให้มีผลบังคับใช้ต่อต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา