Flash Deal ซื้อ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เพียง 49 บาท

Flash Deal ซื้อ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เพียง 49 บาท

จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000สิทธิ์/วัน)  จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Coupon ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

ระยะเวลาในการซื้อ 9 – 10 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคูปองจะหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ Starbucks e-Coupon ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การซื้อ e-Coupon

  • ลูกค้าสามารถซื้อ Starbucks e-Coupon ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและบริษัทฯได้ส่งมอบ e-Coupon ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ Starbucks e-Coupon ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆในการซื้อ e-Coupon เช่น ไม่ได้รับ e-Coupon ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ e-Coupon

  • กดเลือกใช้ e-Coupon จาก my coupon และสแกน QR ที่ร้านสตาร์บัคเพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • การใช้ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขของสตาร์บัค

  • บริษัทฯเป็นเพียงผู้ขาย e-Coupon เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ e-Coupon ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก e-Coupon ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขาย e-Coupon เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเลท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Coupon ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Coupon ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ