SCB JCB Platinum รับเครดิตเงินคืน 5%

รับเครดิตเงินคืน 5%
(สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/บัตร/เดือน)

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมด้วยบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภท SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

  • ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ณ ร้านค้าที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท รับเครดิตเงินคืน 5% จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 300 บาท/บัตร/เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 900 บาทต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

  • ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

  • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิก

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777