Salad Factory รับโบนัสเงินคืน 5% เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

รับโบนัสเงินคืน 5% เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้าน Salad Factory

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน

รับโบนัสเงินคืน 5% สูงสุด 50 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส

 • เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับทันทีโบนัสเงินคืน 5% สูงสุด 50 บาท ในรูปแบบดอลฟิน โบนัส

 • ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Pepperlunch, Tenya, Yoshinoya, Ootoya, Katsuya, Chabuton, Thai Terrace Aroidee Cold Stone Kowlune Brown Café และ Salad Factory

 • จำกัด 1 ท่าน/ 4 สิทธิ์/เดือน สูงสุดรวม 5,000 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ดอลฟิน โบนัสจะมีอายุ 7 วันหลังจากได้รับสิทธิ์ โปรดศึกษาเงื่อนไขของ ดอลฟิน โบนัส เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.