อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
Dolfin Wallet แอปพลิเคชันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

บริการ ค่าบริการปกติ ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น*
หมวดการเติมเงิน
1. เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์ ( /รายการ)
1.1 ธ.กรุงเทพ 0 บาท 0 บาท
1.2 ธ.กสิกรไทย 0 บาท 0 บาท
1.3 ธ.ไทยพาณิชย์ 0 บาท 0 บาท
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา 0 บาท 0 บาท
2. เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ( /รายการ) 0 บาท
2.1 เคาน์เตอร์ Cenpay 5 บาท 0 บาท
หมวดการโอนเงิน
3. โอนเงิน ( /รายการ)
3.1 โอนเงินระหว่าง Dolfin wallet 0 บาท 0 บาท
3.2 โอนเงินผ่าน Prompt pay 0 บาท 0 บาท

 

*เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง