อัพเดตลำดับผู้ทำรายการ ทุกชั่วโมง

Ipad Gen 8 Flashdeal

แคมเปญวันที่ 17 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

       ลำดับผู้ทำรายการ ทุกชั่วโมง

 

เวลา

ลำดับที่

11.00

646

12.00

3,323

13.00

4,827

14.00

5,232

15.00

5,426

16.00

5,500

17.00

5,894

18.00

6,013

19.00

6,209

20.00

6,415

21.00

6,705

22.00

6,893

23.00

7,100

24.00

7,211

.

.

🎉 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Ipad Gen 8 32g จากกิจกรรม 🎉

(ประกาศวันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 18.00 น.)

.

.

รายชื่อผู้โชคดีได้รับ iPad Gen8 Wifi 32GB

 

ปัญญาพล ชำนาญเมือง

ทิพวรรณ เริงสุข

รายชื่อผู้โชคดีได้รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท

 

วิชัย มนัสวีวงษ์

กำไร ยิ่งนึก

หนึ่งฤทัย คำมณี

เอมิตตา นาการ์

ชญาณ์ณิณท์ ศิริโชควากรณ์

ยุทธนา พงษ์เกษมพรกุล

ณัฏฐ์พิมล นพสันติ

รัตนพร บุญพันธ์

อารยา สมสุขหวัง

คู่ขวัญ สันติธนานนท์

สุจินดา สุโพธิ์

อนุวัตร รัตนพันธ์

รุจิญา อำนวยเรืองศรี

ณัฐมน แสงมะโน

บดินทร์ บุญวานิช

ชนากาญจน์ แสงนภาฉาย

พรคเณศร์ ชุ่มเชื้อ

สรนันท์ บัวบาน

ธวัชชัย นันทวณิชย์

น้ำทิพย์ ปิ่นมังกร

ดลยา ประทังคำ

กัลป์กฤษณ์ ธนพรสกุลวัฒน์

กุลธิดา เกื้อสกุล

รักชนก รัตนอมรภิรมย์

สมชาย ซึ้งอดิชัยวิทย์

เปรมยุดา ศุภโชคชนัญชน

สุริษา กุลมินท์

จิรายุ ทิพย์รัตน์

สุภัทรา พืชนะ

สุชานันท์ สอนศรี

ลัดดาวรรณ ชูประดิษฐ์

เขมจิรา กิรติภัทรธนากร

ปรัชญา อิงอร

อวยพร เส้งโสด

สุริษา โอดเฮิง

ซูรีนา สามอ

ฐกลภัค เหลืองประเสริฐ

ปวริศา บุญนวน

จิราภา ลัดดาวัลย์

วันชัย มานะคีรีกูล

อุษณีย์ นุชนา

รจนา บัวทอง

ธันฉนิต ชื่นชม

ศักดา เช็กชื่นกุล

ธัญญนันทน์ ทองประเสริฐ

สาวิตรี คชพันธ์

ภัทร ตั้งพานิชยานนท์

วงศพัทธ์ ศรีอุบล

สรไกร สอนสุ่ย

น้ำผึ้ง สุขเกษม

ปฏิภาณ บูรณสัจจะ

ภคินี ป้องศรี

เดือนฉาย เฟื่องสุคนธ์

ภัทรพงศ์ พงศ์พิมล

ชัยวัฒน์ ศุภกาญจนวัธน์

รมณีย์ ทวีทรัพย์

อภิสิทธิ์ ศรีจันพร

นิธิกานต์ อัครวัชรเสถียร

ภัทรชัย บุญญะเปี่ยม

อุมากร โฮ่สกุล

วรวรรณ วีรวัฒน์โยธิน

ชวลิต ทิฆัมพรวิสาล

ภาคภูมิ หมั่นดี

อนรรฆนง วงศ์พิเชษฐ์

ปราชญา ประทานทอง

สุธีมนต์ ช้างถม

นันทิกานต์ หนันต๊ะ

เอกสุวัชร์ วรากรณ์

กชกร คงงาม

ชนะชัย เลนทำมี

อนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์

วัชโรบล มุสิตัง

รายชื่อผู้โชคดีได้รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

 

สุภา เศรษฐสิริพงศ์

เกวลี ตาลาว

กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ

มหัณณพ นิยมศิลป

นัทธพงศ์ ชูช่วย

มนสิชา แสงเรือง

ปวิตร เลิศจารุวงศ์

วัจนา สกุลบงกช

อัจฉริยา ลักษณชินดา

ธัญญลักษณ์ แดงเยาว์

ศิริรักษ์ บุญเรืองจักร

ภุชงค์ ลักมณี

เอกภาพ พลายแสง

จิณห์ณิชา มหาศักดิ์ศิริ