Ramen Kagetsu Arashi รับคะแนน The 1 2 เท่า

Ramen Kagetsu Arashi

รับคะแนน The 1  2 เท่า

เมื่อสแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

Ramen Kagetsu Arashi

รับคะแนน The 1  2 เท่า

เมื่อสแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • ทุกๆ 100 บาท ที่ชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต) รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์/เดือน

 • คะแนน The1 รวม 2 เท่า (2 คะแนน) ประกอบด้วย

– สมาชิก The1 เมื่อช้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน

– สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด