รับคะแนน The 1 ทุกการสแกนคิวอาร์พร้อมเพย์จ่าย 100 บาท ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

ทุกๆ 100 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน
เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสแกน Promptpay QR Code ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

ทุกๆ 100 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน
เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสแกน Promptpay QR Code ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

  • ทุกๆ 100 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสแกน Promptpay QR Code ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

  • จำกัดคะแนน The 1 พิเศษจากการจ่ายบิลตามรายการส่งเสริมการขายนี้สูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน

  • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

  • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด · อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

เงื่อนไขทั่วไป

  •  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด