รับคะแนน The 1 ทุกการแสกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

ทุกๆ 100 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน

เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสแกน Promptpay QR Code ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66

ทุกๆ 100 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน

เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสแกน Promptpay QR Code ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ทุกๆ 100 บาท ที่สแกนจ่ายผ่าน QR PromptPay ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท เพื่อชำระเงินที่ร้านค้า ลูกค้ารับคะแนน The 1 สะสม รวมสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนน/เดือน

  • ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 ภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทแล้วเท่านั้น

  • คะแนน The 1 ที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The 1 จนกว่าลูกค้าจะทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทแล้วเท่านั้น

  • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด