รับโบนัสเงินคืนสูงสด 300 บาท ในรูปแบบดอลฟิน โบนัส เมื่อชำระด้วยการแสกน QR บัตรเครดิต Visa/Mastercard ที่ดำเนินการ tokenization แล้วในแอปดอลฟินวอลเล็ท แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

รับโบนัสเงินคืนสูงสด 300 บาท ในรูปแบบดอลฟิน โบนัส

เมื่อชำระด้วยการแสกน QR บัตรเครดิต Visa/Mastercard ที่ดำเนินการ tokenization แล้วในแอปดอลฟินวอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รับโบนัสเงินคืนสูงสด 300 บาท ในรูปแบบดอลฟิน โบนัส

เมื่อชำระด้วยการแสกน QR บัตรเครดิต Visa/Mastercard ที่ดำเนินการ tokenization แล้วในแอปดอลฟินวอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยการแสกน QR บัตรเครดิต Visa/Mastercard ผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ท รับคืนดอลฟิน โบนัส ร้อยละ 1.5 สำหรับยอดซื้อสะสมมูลค่ารวมระหว่าง 2,000 – 4,999 บาท/เดือน คิดเป็น 30 – 75 บาท และรับคืนดอลฟิน โบนัส ร้อยละ 3 สำหรับยอดซื้อสะสมมูลค่ารวมระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็น 150 – 300 บาท

 • ลูกค้าต้องดำเนินการ tokenization บัตรบัตรเครดิต Visa/Mastercard เรียบร้อยแล้วและใช้บัตรเครดิตดังกล่าวในการชำระเงิน

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามเงื่อนไขข้างต้นภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป โดยจำกัดมูลค่าดอลฟิน โบนัสที่ได้รับต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท และจำกัดมูลค่าตลอดแคมเปญไม่เกิน 900 บาท

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 • โปรดใช้ดอลฟินโบนัสประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 • สำหรับร้านค้า Dolfin Merchant ที่รับชำระด้วย QR Credit Card ในกรณีลูกค้าเลือกชำระด้วย QR Credit Card จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่นส่วนลดจากทางดอลฟินที่มีกับร้านค้านั้น ๆ ได้

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Sale Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.