นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Management Policy)

กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ซึ่งได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” และเรียกบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทว่า “บริษัท”)  ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท (“บริการ”) มาโดยตลอด กลุ่มบริษัทจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษัทกำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  นโยบายฯ ฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งกลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทรวบรวมไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท

นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้

นโยบายฯ ฉบับนี้จะใช้กับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่ายบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) หมายเลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประชาชน รูปถ่ายของท่านรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพซึ่งรวมถึงใบหน้า ลายนิ้วมือ รูม่านตา

(ค)          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท ข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ข้อมูลบัญชีต่าง ๆ ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือความสนใจของท่านเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ/หรือ บุคคลไร้ความสามารถ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น กลุ่มบริษัทมิได้มีเจตนาในการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด และหากกลุ่มบริษัทพบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด กลุ่มบริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ กลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 1. การเก็บรวบรวม และการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มบริษัทไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยกลุ่มบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายฯฉบับนี้แล้ว

กลุ่มบริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของท่าน และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ของท่านด้วยการใช้คุกกี้ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท โดยคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ และกลุ่มบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทในกลุ่มบริษัทไว้ในมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของท่าน กลุ่มบริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ท่านมีไว้เพื่อใช้งาน เป็นต้น

ในการติดต่อระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันของบริษัท แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือการติดต่อโดยวิธีการอื่นใด กลุ่มบริษัทอาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของท่าน เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อประเมินผลงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบของกลุ่มบริษัท

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทแก่ท่าน

 • การแปลงข้อมูลที่ได้รับให้กลายเป็นชุดข้อมูลเสมือนที่มีการเข้ารหัส (Tokenization) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนการใช้ข้อมูลดิบ

 • การวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะนำเสนอโดยกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 • การบริหาร และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

 • การใช้สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทกับท่าน

 • การปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการภายในของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ

 • การดำเนินการ หรือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มบริษัทเอง หรือของบริษัทในเครือ หรือของบุคคลอื่น

 • การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของกลุ่มบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทกับท่าน

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data) ของท่าน กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 1. บุคคลที่กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้  ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าวอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทประกอบกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามมาตรฐานในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศจีนและ/หรือ ประเทศอื่นที่กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลไปอาจจะยังไม่เพียงพอหรือต่ำกว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย แต่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าผู้รับข้อมูลมีระบบการดูแลรักษาข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย

4.1  กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท และผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“เดอะวัน”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และเดอะวัน อาจใช้ และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

4.2 ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่กลุ่มบริษัทขอใช้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กลุ่มบริษัทอนุญาตให้ใช้ และต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ นี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็น (need-to-know basis) เท่านั้น

 • ที่ปรึกษาวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์

 • ผู้ให้บริการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการในการจัดทำข้อมูลและสถิติด้วย

 • ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร

 • ผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน

 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน

 • ตัวแทนรับชำระเงิน

 • สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่กลุ่มบริษัทใช้บริการในการให้บริการแก่ท่าน

 • ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น

4.3 พันธมิตรของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่มีข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท เช่น สถาบันการเงินต่างๆ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น

4.4. สมาคมต่างๆ กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาคมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทสมัครเข้าเป็นสมาชิก เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

4.5 บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งของหน่วยงานตุลาการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4.6 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัทใดในกลุ่มบริษัท ในกรณีที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัทนั้น ๆ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ด้วย

 1. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1          การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทร้องขอ และยินยอมให้กลุ่มบริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่กลุ่มบริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของกลุ่มบริษัท หรือส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อกลุ่มบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

5.2          การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือขอให้กลุ่มบริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมทั้ง ท่านยังสามารถขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ

5.3          การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นกลุ่มบริษัทจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย

5.4          การลบ หรือ ทำลาย ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้กลุ่มบริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.5          การระงับใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้กลุ่มบริษัทระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนการลบหรือทำลายก็ได้

5.6          การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้กลุ่มบริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.7          การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

5.8          การร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่ากลุ่มบริษัท ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านรับทราบว่าสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ  5.1 ถึง 5.8 ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านหากกลุ่มบริษัทมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว

 1. ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ สำหรับบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ปัจจุบันบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากกลุ่มบริษัทเห็นว่ากลุ่มบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่กลุ่มบริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ: Head of Legal and Compliance

 • เบอร์โทรศัพท์: 02 255- 9225

 • ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330