เที่ยววันหยุดอุ่นใจให้ Dolfin Insure ช่วยดูแล

เที่ยววันหยุดอุ่นใจให้ Dolfin Insure ช่วยดูแล

พิเศษ!! รับความคุ้มครองยาวๆ 1 ปี จ่ายแค่ 10 เดือน

ตั้งแต่ 1-31 มี.ค. 65

 

เที่ยววันหยุดอุ่นใจให้ Dolfin Insure ช่วยดูแล

พิเศษ!! รับความคุ้มครองยาวๆ 1 ปี จ่ายแค่ 10 เดือน

ตั้งแต่ 1-31 มี.ค. 65

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุอุ่นใจวันหยุด เอ็กซ์ตร้าจากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่าน Dolfin Insure ใน Dolfin Application ระยะเวลาความคุ้มครอง 12 เดือนทุกแผน จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 12.3% เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดขั้นต่ำ 1,000 บาท ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทั้งหมดจะเทียบเท่าค่าเบี้ยประกันรายเดือนปกติ 2 เดือน ของแต่ละแผนซึ่งคำนวนจาก = { (เบี้ยประกันปกติแบบรายเดือน x 12] – (เบี้ยที่ลูกค้าชำระ)}

 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเท่านั้น

 • ไม่จำกัดสิทธิ์ส่วนลดตามแคมเปญนี้ต่อลูกค้า 1 ท่าน

 • จำกัดสิทธิ์รวม 250 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 มีนาคม 2565

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.