รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติขั้นต่ำ 100 บาท ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ระยะเวลาโปรโมชัน

 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขโปรโมชัน

รายละเอียด

 • ลูกค้า Dolfin Wallet รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไข

 •  สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใดมาก่อน

 •  ไม่นับรวมการใช้จ่ายบิล (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าบัตรเครดิต) และ การเติมเงินโทรศัพท์

 •  ส่วนลดมูลค่า 50 บาท สามารถใช้จ่ายได้ในครั้งถัดไป เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

 •  คูปองแทนเงินสดมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเข้า Dolfin Wallet

 •  จำกัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 •  สูงสุด 20,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 •  คูปองแทนเงินสดไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 •  เงื่อนไขในการรับคูปองแทนเงินสดเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.