รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 4,300 บาท

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 4,300 บาท

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกสิกรไทยครั้งแรก และสมัคร Dolfin Money | KBank ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 ส.ค. 65

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 4,300 บาท

 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกสิกรไทยครั้งแรก และสมัคร Dolfin Money | KBank ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 ส.ค. 65

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัสสูงสุด 4,000 บาท เมื่อสมัคร Dolfin Money by KBank ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย จำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ/เดือน (นับจากจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินและใช้วงเงิน Dolfin Money by KBank ตามที่กำหนดในแต่ละเดือน)

 • ดอลฟิน โบนัสจะถูกคำนวณตามยอดใช้วงเงินสะสมที่ปรากฏในใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก (ไม่รวมยอดใช้วงเงินที่ได้มีการชำระเงินแล้วก่อนวันที่สรุปยอด (statement date) ของใบแจ้งยอดสินเชื่อ (statement) ฉบับแรก)

 • ยอดใช้วงเงินสะสม 10,000 – 24,999 บาท รับดอลฟินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 100 บาท

 • ยอดใช้วงเงินสะสม 25,000 – 49,999 บาท รับดอลฟินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 300 บาท

 • ยอดใช้วงเงินสะสม 50,000 – 99,999 บาท รับดอลฟินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 600 บาท

 • ยอดใช้วงเงินสะสม 100,000 – 199,999 บาท รับดอลฟินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท

 • ยอดใช้วงเงินสะสม 200,000 บาทขึ้นไป รับดอลฟินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัคร Dolfin Money by KBank ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติเป็นผู้ใช้  Dolfin Wallet ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท

เงื่อนไข

 • รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบดอลฟิน โบนัส มูลค่า 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทย และสมัคร Dolfin Money by KBank (“Dolfin Wallet”) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับอนุมัติการเป็นผู้ใช้ Dolfin Wallet ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเชิญชวนโดยตรงจาก บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด(”บริษัทฯ”) ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน Dolfin และ เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ครั้งแรกกับธนาคารกสิกรไทยในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น

 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ในขณะนำดอลฟิน โบนัสเข้า Dolfin Wallet ของลูกค้า ลูกค้าต้องคงสถานะการเปิดบัญชีปกติ คงการใช้ Dolfin Wallet และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงต้องไม่มีการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือข้อสัญญากับธนาคาร

 • กรณี บริษัทฯ นำเงิน ดอลฟินโบนัสเข้า Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับด้วยเหตุใดที่มิใช่ความผิดของธนาคาร และบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิถือว่าลูกค้าได้รับดอลฟิน โบนัสดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯจะไม่นำ ดอลฟินโบนัสเข้า Dolfin Wallet ให้แก่ลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟิน โบนัสตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 30 กันยายน 2565

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 15 วันหลังได้รับดอลฟิน โบนัส หากไม่ได้ใช้ดอลฟิน โบนัสภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้ดอลฟิน โบนัสได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย PromptPay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่

  https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/ 

วิธีการคำนวณสิทธิ์และมูลค่าของดอลฟิน โบนัส ที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระบบของธนาคารและเป็นไปตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วย Dolfin Wallet

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ช่องทาง Chat&Shop / Call&Shop ได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือขอรับเป็นของรางวัลอื่นได้

 • ธนาคารและ/หรือบริษัทฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากธนาคารและ/หรือบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและ/หรือบริษัทฯ

 • บริษัทฯ และธนาคาร สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า เมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารและบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • ธนาคารและบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บน Dolfin Wallet กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Dolfin Wallet เพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น. และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx