เติมเงินมือถือ AIS DTAC หรือ TRUE รับโบนัสสูงสุด 100 บาท

เติมเงินมือถือ AIS DTAC หรือ TRUE 100 บาท

รับสิทธิ์เปิดกล่องรับโบนัสสูงสุด 100 บาท

เมื่อเติมผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรกในแต่ละเดือน

ระยะเวลาแคมเปญ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท รับสิทธิเปิดกล่องรับโบนัสสูงสุด100 บาท เมื่อเติมเงินมือถือ AIS DTAC หรือ TRUE ครั้งแรกในแต่ละเดือนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

 • ลูกค้าต้องชำระเงินด้วยผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับดอลฟินโบนัสมีมูลค่าตั้งแต่ 5, 10, 20, หรือ 100 บาท หรือรับคะแนน The 1 มูลค่า 5, 10, 20, หรือ 100 คะแนน (รายการใดรายการหนึ่ง)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน/เดือน, จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์/คน/แคมเปญ

 • สามารถรับสิทธิ์เปิดกล่องได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟินโบนัสมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ได้รับ โปรดใช้ดอลฟินโบนัสประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • คะแนน The 1 ที่ได้รับตามแคมเปญนี้ไม่มีวันหมดอายุ เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเลทให้สำเร็จก่อน

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.