Dolfin Wallet คือแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet โดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสดหรือรอเงินทอนอีกต่อไป โดยเราสามารถเลือกที่จะตัดเงินจากกระเป๋า Dolfin Wallet ที่เราเติมเงินเข้ามา หรือตัดตรงจากบัญชีธนาคาร บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่เราผูกเอาไว้ก็ได้

ร้านค้าสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง email : Dolfin-partner@cjdfintech.com หรือส่งเอกสารมาที่ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ชั้น 48 CRC Tower All Seasons Place  เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ร้านค้าประเภท นิตติบุคคลรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ บุคคลธรรมดา ที่ผ่านการตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นร้านค้าสมาชิก

 1. ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และสินค้าหรือที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 2. ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโครงข่าย แชร์ลูกโซ่
 3. สินค้าประเภท อัญมณี ทองคำ ที่มีแหล่งที่มาของสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง
 4. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา ดวง วัตถุมงคล ฯลฯ
 5. สินค้ามือสอง สินค้าฝากขายที่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
 6. สัตว์ป่า สัตว์สงวนตามกฎหมาย สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงที่มีพิษ ดุร้าย หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 7. สินค้าปลอม หรือ สินค้าที่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
 8. สินค้าที่ต้อง Pre Order จากต่างประเทศ
 9. ยาหรืออาหารเสริม ที่ไม่มีใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
 10. ยาหรืออาหารเสริมที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ
 11. ธุรกิจที่พักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 12. ธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 13. สถานรักษาโรค
 14. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกายด้านสุขภาพ, ความสวยงาม ที่ไม่มีใบรับรองจากผู้ผลิต หรือ สถาบันทางการแพทย์
 15. เคเบิ้ล หรือกล่องสัญญาณดาวเทียม จำพวก กล่อง Sky Box, Dream Box, Open Box, HD Vision
 16. ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stemcell ทุกชนิด
 17. ธุรกิจประเภท Bitcoins ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
 18. ธุรกิจประเภทประมูลบางประเภท

** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจที่บริษัทฯกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 3. กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 5. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)
 6. สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 5. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
 6. สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง
 8. หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ ของร้านค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการสมัครของร้านค้า ประมาณ 5 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

บริษัทฯไม่มีนโยบายเก็บค่าสมัครสมาชิกร้านค้า บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการจากยอดขายเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Dolfin Wallet  ที่บริษัทฯจะคิดจากยอดชำระสินค้าผ่าน Dolfin Wallet แอปพลิเคชัน

การสรุปบัญชี คือ การสรุปยอดขายที่ร้านค้าได้ทำการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า Dolfin Wallet ผ่านระบบ Dolfin Merchant Partner Portal

บริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จให้เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งร้านค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Merchant Center >> การฝากเงิน/การชำระเงิน >> รายการชำระเงิน

ทั้งนี้ร้านค้าสามารถเข้าสู่ Merchant Partner Portal ได้ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่บริษัทฯทำการส่งให้หลังจากได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้า Dolfin Wallet

ร้านค้าจะต้องส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ Dolfin Wallet ภายในสัปดาห์แรกของเดือน

ร้านค้าสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้า และเพื่อสร้างยอดขายผ่านผู้ใช้งาน Dolfin Wallet

รองรับการชำระเงินด้วย “สกุลเงินบาท” เท่านั้น

ร้านค้าสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในคำแนะนำบนเว็บไซต์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ให้เมื่อตอนอนุมัติเปิดร้านค้าได้