รับคืนสูงสุด 320 บาท เมื่อผูกบัตรเดบิตกรุงศรีแล้วใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

Krungsri Debit Card X Dolfin Wallet

ผูกแล้วจ่าย ได้คุ้มกว่ารวมสูงสุด 320 บาท

วันที 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

Krungsri Debit Card X Dolfin Wallet

ผูกแล้วจ่าย ได้คุ้มกว่ารวมสูงสุด 320 บาท

วันที 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564


*
เงื่อนไขโปรโมชั่นของธนาคาร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท หรือ Krungsri Boarding Card (รวมถึงบัตรกรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร บัตรอาจารย์ และบัตรพนักงาน) • ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card ต้องทำการผูกบัตรกับดอลฟิน วอลเล็ท และใช้จ่ายด้วยบัตร กำหนดขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • สำหรับลูกค้าที่ผูกบัตรและใช้จ่ายด้วยบัตรผ่านดอลฟิน วอลเล็ทขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ เป็นครั้งแรก ลูกค้าจะได้รับคูปอง 20 บาท 1 ใบ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)

 • สำหรับลูกค้าที่ผูกบัตรครั้งแรก และลูกค้าที่เคยผูกบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 64 เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองแทนเงินสด จำนวน 10 บาท (จำกัด 10 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / เดือน) และจำกัด 16,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกรุงศรี เดบิต และ Krungsri Boarding Card เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  **เงื่อนไขโปรโมชั่นของวีซ่า

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทผูกบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card กับดอลฟิน วอลเล็ท เป็นบัตรใบแรกพร้อมใช้จ่ายเป็นครั้งแรก ขั้นต่ำ 200 บาท / ใบเสร็จ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรดังกล่าว รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 50 บาท

 • ในกรณีที่ลูกค้าผูกบัตรวีซ่าของธนาคารอื่น เป็นบัตรใบแรก ในดอลฟิน วอลเล็ท ไว้แล้ว จะไม่ได้รับคูปองจากโปรโมชั่นของวีซ่าในครั้งนี้อีก

 • จำกัดการรับคูปองแทนเงินสด 1 สิทธิ์ / คน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • จำกัดคูปองแทนเงินสด รวมจำนวน 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คูปองแทนเงินสดจะส่งเข้าบัญชีดอลฟิน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • การใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาท ต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท /ใบเสร็จ และต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card บัตรเดียวกับที่ทำการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสดในดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจากโปรโมชั่นของธนาคาร สามารถใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำต่อรายการ ยกเว้นการใช้คูปองแทนเงินสด 50 บาทที่ได้รับจากโปรโมชั่นของวีซ่า จะต้องมียอดขั้นต่ำ 100 บาท /ใบเสร็จ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ด้วยบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card ซึ่งเป็นบัตรใบเดียวกับที่ทำการชำระครั้งแรกเท่านั้น

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้และ/ หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการ

 • ส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-Voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกคูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ต้องการใช้ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.