รับคืนสูงสุด 320 บาท เมื่อผูกบัตรเดบิตกรุงศรีแล้วใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

Krungsri Debit Card X Dolfin Wallet

ผูกแล้วจ่าย ได้คุ้มกว่ารวมสูงสุด 320 บาท

วันที 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

Krungsri Debit Card X Dolfin Wallet

ผูกแล้วจ่าย ได้คุ้มกว่ารวมสูงสุด 320 บาท

วันที 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย                 
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท หรือ Krungsri Boarding Card (รวมถึงบัตรกรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรนักศึกษา บัตรบุคลากร บัตรอาจารย์ และบัตรพนักงาน)
 • ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card ต้องทำการผูกบัตรกับดอลฟิน วอลเล็ท และใช้จ่ายด้วยบัตร กำหนดขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรซึ่งเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยผูกหรือใช้จ่ายด้วยบัตรผ่านดอลฟิน วอลเล็ท มาก่อน และเริ่มผูกบัตรกับดอลฟิน วอลเล็ท และใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ เป็นครั้งแรก จะได้รับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่า 30 บาท (คูปอง 20 บาท 1 ใบ และ 10 บาท 1 ใบ) และจำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่ได้ผูกบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card ก่อนวันที่ 1 ต.ค.64 เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองแทนเงินสด จำนวน 10 บาท (จำกัด 10 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน) และจำกัด 16,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่บริษัท กำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกรุงศรี เดบิต และ Krungsri Boarding Card เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้ว เท่านั้น
 • ยกเว้นการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท
 • คูปองแทนเงินสดจะใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการ โดยต้องใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทด้วยบัตรกรุงศรี เดบิต หรือ Krungsri Boarding Card เท่านั้น โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำต่อรายการ
 • ใช้คูปองได้ 1 ใบ ต่อ ใบเสร็จ
 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้และ/ หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-Voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ ทันทีเมื่อลูกค้า ทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกคูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามข้อมูลทีศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.