สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ผูกบัญชี KBank และใช้จ่ายครั้งแรก รับ 500 K Point!

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทยครั้งแรก รับคะแนนสะสม K Point 500 คะแนน

ระยะเวลาแคมเปญ 1 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทยครั้งแรก รับคะแนนสะสม K Point 500 คะแนน

ระยะเวลาแคมเปญ 1 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าบัญชีเงินฝากกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point 500 คะแนน เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทยครั้งแรก กับ e-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ShopeePay, Truemoney, Rabbit LINE Pay, Dolfin Wallet และเติมเงินเข้า e-Wallet ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) หรือใช้จ่ายผ่าน e-Wallet ดังกล่าว ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ต่อรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

 • ในการผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย กับ e-Wallet ที่ร่วมรายการ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของ ผู้ให้บริการ e-Wallet ที่เกี่ยวข้อง และทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน

 • เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย กับ e-Wallet ที่ร่วมรายการสำเร็จ ธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิทราบ ผ่านทางการแจ้งเตือน (Notification) บน K PLUS

 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม K Point เข้าบัญชี K PLUS ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ ภายใน 30 วันทำการ หลังสิ้นสุดแคมเปญ (“วันทำการ” หมายถึง วันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน) โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับผ่าน K PLUS โดยกดปุ่ม 1. ธุรกรรม 2. K Point 3. ดูรายละเอียดคะแนน 4. ดูประวัติคะแนน

 • จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน และรวมทั้งสิ้น 50,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • กรณีได้รับสิทธิจาก e-Wallet ที่ร่วมรายการใดๆ แล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิจาก e-Wallet อื่นอีกได้

 • ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

 • กรณีธนาคารโอนคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับคะแนนสะสม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิถือว่าลูกค้าได้รับ K Point ดังกล่าวแล้ว และจะไม่โอน K Point ให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • กรณีธนาคารไม่สามารถโอนคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าได้ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ที่จะรับคะแนนสะสม K Point

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้รับคะแนนสะสม K Point แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการทำรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากแคมเปญนี้ จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • คะแนนสะสม K Point จากแคมเปญนี้ สามารถใช้ร่วมกับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยปกติได้ (ยกเว้น คะแนนสะสม K Point ที่มาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันกับคะแนนสะสม K Point จากแคมเปญนี้ได้)

 • ลูกค้าสามารถศึกษาวิธีการใช้คะแนนสะสม และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html

 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ e-Wallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน e-Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ e-Wallet โดยตรง

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02-88888822