ช้อปสินค้า JD CENTRAL ทั้งลดและรับรวมสูงสุด 420 บาท

ช้อปสินค้า JD CENTRAL รับคูปองส่วนลดรวม 120 บาท
รับคืนสูงสุดอีก 300 บาท

ช้อปสินค้า JD CENTRAL รับคูปองส่วนลดรวม 120 บาท
รับคืนสูงสุดอีก 300 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

JDC September Promotions

ระยะเวลาแคมเปญ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ฟิน 1

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทรับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ JD Central ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) โดยลูกค้าต้องชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน รวมสูงสุด 4,000  สิทธิ์/แคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ฟิน 2

 • พิเศษสำหรับการซื้อสินค้าที่ JD Central บนแอปดอลฟินเท่านั้น

 • ลูกค้าดอลฟินวอลเล็ทรับสิทธิ์กดรับคูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ JD Central บนแอปดอลฟิน ขั้นต่ำ 150 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) โดยลูกค้าต้องชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน รวมสูงสุด 4,000  สิทธิ์/แคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ฟิน 3

 • ลูกค้าใช้จ่ายที่ JD Central ด้วยดอลฟิน วอลเล็ทรับคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้ในครั้งถัดไปดังนี้

  • ใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาท/เซลส์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) หรือ

  • ใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 (มูลค่าหลังหักส่วนลด) รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าขั้นต่ำ 800 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับคูปองมูลค่า 100 บาท หรือ 300 บาท ใบใดใบหนึ่งเท่านั้น โดยคูปองแทนเงินสดที่ลูกค้าได้รับใช้สำหรับซื้อสินค้าที่ JD Central และชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน รวมสูงสุด 50 สิทธิ์/วัน รวมสูงสุด 1,200 สิทธิ์/แคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.