รับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL

รับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL

ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป

ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ฟินที่ 1

· กดรับคูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 150 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

· คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

· จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และ 1,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

· สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับการซื้อสินค้า JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน เท่านั้น

ฟินที่ 2

· กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน หรือแอป JD CENTRAL และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ทขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

· คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

· จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และ 2,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

· สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับการซื้อสินค้า JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน หรือแอป JD CENTRAL

 

เงื่อนไขทั่วไป

· สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

· เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

· บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

· หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

· ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.