Hisense Day รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าแคมเปญ Hisense Day บนแอป

JD CENTRAL ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 10 ส.ค. 63 – 19 .63

เงื่อนไขโปรโมชัน

โบนัสเงินคืน– รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าแคมเปญ Hisense Day บนแอป JD CENTRAL ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

ฟินพิเศษ – รับทันทีเงินโบนัส 39 บาทสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครแอปดอลฟิน และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดระหว่างช่วงระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โบนัสเงินคืน

 • ลูกค้ารับโบนัสเงินคืน 10% เมื่อชำระสินค้าเต็มจำนวนในแคมเปญ Hisense Day บนแอป JD CENTRAL ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • จำกัดจำนวนโบนัสเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า รวมสูงสุด 200 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสเงินคืนในรูปแบบของดอลฟิน โบนัสภายใน 30 วันนับจากจบแคมเปญ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟิน โบนัสภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ

 

พิเศษ! รับทันที 39 บาท เมื่อสมัครแอปดอลฟิน และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 63 -31 ก.ค. 63

 • เงินโบนัสจะเข้าดอลฟิน วอลเล็ท มาในรูปแบบดอลฟิน โบนัส และลูกค้าจะต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟิน วอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือ 02-030-4599 (เวลา 00 – 18.00 น.)