ผูกบัตรเครดิต JCBและใช้จ่ายผ่านดอลฟินวอลเล็ทครั้งแรก รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต JCB ประเภท

ที่ผูกและใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรก

รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต JCB ประเภท

ที่ผูกและใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรก

รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต JCB ประเภท ที่ผูกและใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรก

รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่เจซีบีทุกท่าน รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เมื่อผูกบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate กับดอลฟิน วอลเล็ท และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาท/เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 500 บาท/เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รวม 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าจะได้รับคูปองภายในวันอังคารถัดไปนับจากวันที่มีสิทธิ์ได้รับคูปอง

เงื่อนไขการใช้คูปองแทนเงินสด 100 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

 • สามารถใช้คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ที่ได้รับตามแคมเปญนี้ เมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการผ่านดอลฟินวอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate ที่ออกในประเทศไทย โดยมียอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เซลส์สลิป

 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • ยกเว้นการการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • ยกเว้นการใช้จ่ายด้วยวิธีการสแกน QR บัตรเครดิต VISA/Mastercard

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที และต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum หรือ Ultimate เท่านั้น โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.