แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการผูกและใช้จ่ายบัตรเครดิตบนดอลฟิน วอลเล็ท

แจ้งให้ทราบเรื่องการใช้บัตรเครดิตผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 

ลูกค้าจะไม่สามารถผูกและใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ออกบัตรที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านดอลฟิน วอลเล็ทได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกค้าจะยังสามารถผูกบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ออกบัตรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงสาขาและบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศที่ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย และใช้จ่ายบัตรเครดิตดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทที่ร้านค้าที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท หรือร้านค้าที่รับชำระด้วย QR บัตรเครดิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์

ต่างๆ ได้เช่นเดิม