ค่ารักษาพยาบาล
เมื่อลูกเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด 20,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุ

(*จากความคุ้มครองแผน4)

หมดห่วงเรื่องค่าเรียนลูก

เมื่อผู้ปกครองเสียชีวิต

รับทุนการศึกษาสูงสุด 1,800,000 บาท

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 50,000100,000200,000300,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย25,00050,000100,000150,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,00050,000100,000150,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 5,00010,00015,00020,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเนื่อง จากอุบัติเหตุ
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 50,00050,00050,00050,000
พิเศษ! ชดเชยเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 คน150,000300,000600,000900,000
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน300,000600,0001,200,0001,800,000

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
50,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
25,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
25,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
5,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเนื่อง จากอุบัติเหตุ
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
50,000
พิเศษ! ชดเชยเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 คน
150,000
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน
300,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
100,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
50,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
10,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเนื่อง จากอุบัติเหตุ
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
50,000
พิเศษ! ชดเชยเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 คน
300,000
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน
600,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
200,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
15,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเนื่อง จากอุบัติเหตุ
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
50,000
พิเศษ! ชดเชยเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 คน
600,000
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน
1,200,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
300,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
150,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
20,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเนื่อง จากอุบัติเหตุ
รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
50,000
พิเศษ! ชดเชยเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 คน
900,000
กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน
1,800,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน – 22 ปี และต่ออายุได้ถึง 23 ปี
  2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เป็นต้น
  4. บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันภัย 

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป