การสมัครผลิตภัณฑ์ SCB ShopJai via Dolfin money

การสมัครผลิตภัณฑ์ SCB ShopJai via Dolfin money

SCB ShopJai via Dolfin money คืออะไร

  • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ E-Card ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้ผ่าน Dolfin Application เท่านั้น

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร พิจารณาจากอะไร ?

  • วงเงินอนุมัติ 5,000 - 50,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนด

Øกรณีลูกค้ารายได้น้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

(กรณีรายได้ของผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน

ผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง)

ใช้วงเงิน SCB ShopJai via Dolfin Money อย่างไรได้บ้าง?

เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติวงเงิน ผู้ใช้งานสามารถใช้วงเงินได้ทันทีผ่าน Dolfin Application

  • ใช้ซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออปไลน์และออนไลน์ที่รับ Dolfin และ เลือกชำระเงินด้วยบัตร ShopJai via Dolfin money แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยสามารถเลือกแผนการชำระได้ดังนี้ 3,6,9,10,12,18,24,36 เดือน (การที่จะสามารถเลือกแผนการชำระได้นั้นจะขึ้นอยู่กับยอดชำระรวมสิ้นค้าในแต่ละบิล )

  • ยอดซื้อสิ้นค้าขั้นต่ำ (หลังหักส่วนลดแล้ว) ที่สามารถเลือกชำระด้วยบัตร ShopJai via Dolfin money คือ 300 บาท/บิล

อัตราดอกเบี้ยคิดอย่างไร ?

  • อัตราดอกเบี้ยในการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน เรียกเก็บแบบคงที่ที่ 0.99% ต่อเดือน

  • ตัวอย่างการคำนวณการผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยฯแบบคงที่ 0.99% ต่อเดือน *(10,000 / 6) + (10,000*0.99%) = 1,765.66 บาท/เดือน โดยคิดในเรตอัตราดอกเบี้ย 99 บาท/เดือน

ใครสามารถสมัคร SCB ShopJai via Dolfin Money ได้บ้าง ?

✓ผู้ใช้งานต้อง มีรายชื่ออยู่ใน Whitelist*

✓มี Dolfin Account ที่ผ่านการยืนยันตัวตน KYC level 3 แล้ว และเป็นลูกค้า SCB

✓อายุระหว่าง 21-60 ปี

✓สัญชาติไทย

* Whitelist คือรายชื่อของผู้ใช้งานที่สามารถสมัคร SCB ShopJai via Dolfin Money ได้