รับส่วนลดจ่ายบิล 15 บาทสำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท

ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อ Bill Payment e-Voucher
ในราคา 1 บาท

เพื่อคูปองส่วนลดในการจ่ายบิล 15 บาท

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564

ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อ Bill Payment e-Voucher

ในราคา 1 บาท

เพื่อคูปองส่วนลดในการจ่ายบิล 15 บาท

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อ Bill Payment e-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อ Bill Payment e-Voucher (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher มูลค่า 15 บาท ในราคาเพียง 1 บาท เพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการชำระบิลผ่านดอลฟินวอลเล็ท (บริการ Pay Bill) ซึ่งจะใช้ได้เมื่อชำระบิลขั้นต่ำ 200 บาท/รายการ

 • สามารถชำระบิลประเภทใดก็ได้ ที่สามารถชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (บริการ Pay Bill) ได้

 • e-Voucher มีอายุ 45 วันหลังจากได้รับ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดรวม 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ขาย e-Voucher ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 1. การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.