ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19

ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19

 

โครงการ“ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” นี้ เป็นการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ โดยตรง เพื่อ ระดมทุน เพื่อมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น โดยหวังว่า การทำวิจัยดังกล่าวจะได้ผลงานวิจัยที่จะนำมาใช้ควบคุมโรคโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการชำระเงินหรือโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิใช่เป็นผู้รับบริจาคหรือทำการเรี่ยไรแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำโครงการอันเกี่ยวข้องกับนโยบาย “กลุ่มเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ” และความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีเป้าหมายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป

  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแล ป้องกัน และรักษาโรค COVID-19

  3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19”

  4. เพื่อให้กำลังใจ คณะทำงานด้านการวิจัยของประเทศไทย ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ COVID-19 ให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  5. เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อศูนย์การค้า ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเซ็นทรัล ในมาตรการอันเกี่ยวข้องกับ COVID-19

“ร่วมมือกันทำ” รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา “กลุ่มเซ็นทรัล” ได้ทุ่มงบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมกว่า 50 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรักษาชีวิตคนไทย แต่จะดีมากยิ่งขึ้นหากเรามีหนทางในการป้องกันความรุนแรงที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโครงการ “ทำด้วยใจ พิชิตโควิด-19” เพื่อระดมทุนผ่าน มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่กลุ่มเซ็นทรัลจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 37 ปี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ซึ่งทางมูลนิธิฯ สามารถออกเอกสารหลักฐานการบริจาคเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19

 

โครงการ“ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” นี้ เป็นการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ โดยตรง เพื่อ ระดมทุน เพื่อมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น โดยหวังว่า การทำวิจัยดังกล่าวจะได้ผลงานวิจัยที่จะนำมาใช้ควบคุมโรคโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการชำระเงินหรือโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิใช่เป็นผู้รับบริจาคหรือทำการเรี่ยไรแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำโครงการอันเกี่ยวข้องกับนโยบาย “กลุ่มเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ” และความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีเป้าหมายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป

  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแล ป้องกัน และรักษาโรค COVID-19

  3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19”

  4. เพื่อให้กำลังใจ คณะทำงานด้านการวิจัยของประเทศไทย ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ COVID-19 ให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  5. เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อศูนย์การค้า ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเซ็นทรัล ในมาตรการอันเกี่ยวข้องกับ COVID-19

“ร่วมมือกันทำ” รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา “กลุ่มเซ็นทรัล” ได้ทุ่มงบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมกว่า 50 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรักษาชีวิตคนไทย แต่จะดีมากยิ่งขึ้นหากเรามีหนทางในการป้องกันความรุนแรงที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโครงการ “ทำด้วยใจ พิชิตโควิด-19” เพื่อระดมทุนผ่าน มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่กลุ่มเซ็นทรัลจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 37 ปี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ซึ่งทางมูลนิธิฯ สามารถออกเอกสารหลักฐานการบริจาคเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้