พิเศษสำหรับสมาชิก FTI e-Member Card รับคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000 บาท

พิเศษสำหรับสมาชิก FTI e-Member Card (สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

รับคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/FTI Member และสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • พิเศษสำหรับลูกค้า FTI e-Member Card รับคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000 บาท (ยอดการใช้จ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ทที่หน้าร้านเท่านั้น ไม่รวมการจ่ายบิล Prompt pay สแกน QR บัตรเครดิต หรือ ออนไลน์)

 • คะแนน The 1 จะเริ่มส่งให้กับลูกค้าทุกๆ วันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน (หากเดือนใดไม่มีวันที่ 30 ขอนำส่งวันสุดท้ายของเดือน) และเริ่มส่งครั้งแรกวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับลูกค้าที่ทำรายการครบเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดระยะเวลาการร่วมแคมเปญ 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าผูกบัตร FTI member card กับแอปดอลฟินโดยจะเริ่มนับวันที่ผูกบัตรเป็นวันที่เข้าร่วมแคมเปญวันที่ 1

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ FTI e-Member Card /ท่าน

  • จำกัดการผูกบัตร 1 FTI e-Member Card / 1 บัญชีดอลฟิน เท่านั้น

  • หากลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว นำ FTI e-Member Card ส่งต่อให้บุคคลอื่น ท่านอื่นจะไม่สามารถร่วมแคมเปญได้ต่อจาก FTI Member Card เดิม

  • หากมีการผูกบัตรใหม่จำนวนสะสมจะเริ่มนับใหม่โดยไม่รวมกับยอดใช้จ่ายต่อการผูกบัตรก่อนหน้านี้

  • ลูกค้าต้องมีสถานะเป็นผูกบัตร FTI e-Member Card อยู่ในวันสรุปยอดแต่ละรอบครึ่งเดือน หากลูกค้ายกเลิกการผูกบัตรไปช่วงสรุปแต่ละรอบ จะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์

 • จำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.