วันเดียวเท่านั้น! เซ็ตป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มที่ Major Cineplex แค่ 99 บาท

Friday Special วันเดียวเท่านั้น!
เซ็ตป๊อปคอร์น และเครื่องดื่มที่ Major Cineplex แค่ 99 บาท
ระยะเวลาแคมเปญ 28 ม.ค. 65

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปองสำหรับแลกรับป๊อบคอร์น 1 ชุด ที่ Major Cineplex (“e-Voucher ” หรือ “คูปอง”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher ในราคา 99 บาทจากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน จากราคาปกติ 235 บาท (ต่อชุด) โดยแลกรับได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์นหน้าโรงภาพยนตร์

 • ในป๊อปคอร์น 1 ชุด ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 • e-Voucher หมดเขตการใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 • คูปองสามารถใช้แลกรับป๊อบคอร์น 1 ชุด ได้ที่ Major Cineplex ทุกสาขา

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์ 450 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • ขาย e-Voucher วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 00 น. – 11.00 น.

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้ e-Voucher ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในการใช้คูปองลูกค้าจะต้องทำการยิงบาร์โค้ดที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์นหน้าโรงภาพยนตร์เพื่อรับสิทธิ์

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 • อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • กรณีที่มีการกดรับคูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด