เมื่อเติมเงิน Tinder กับ Codashop ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท รับทันทีส่วนลดดังต่อไปนี้ Tinder Plus 1 เดือน ลด 50% และ Tinder Gold 1 เดือน ลด 50%

เมื่อเติมเงิน Tinder กับ Codashop ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

รับทันทีส่วนลดดังต่อไปนี้ Tinder Plus 1 เดือน ลด 50% และ Tinder Gold 1 เดือน ลด 50%

รับสิทธิ์วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2564

เมื่อเติมเงิน Tinder กับ Codashop

ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

รับทันทีส่วนลดดังต่อไปนี้ Tinder Plus 1 เดือน ลด 50%

และ Tinder Gold 1 เดือน ลด 50%

รับสิทธิ์วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขในการแลกโค้ด Tinder:

 • กรุณากด ที่นี่ เพื่ออ่านเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อทุกครั้งและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 • ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โค้ดไม่สามารถทำการแลกซ้ำได้

 • เมื่อติด Subscription อื่น ลูกค้าจะไม่สามารถแลกโค้ดได้ถ้าหากว่ามีการใช้งานแพ็คเกจอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในบางกรณีโค้ดจะไม่สามารถแลกได้หากลูกค้าเปิดใช้งานแพ็คเกจอื่นอยู่แล้วใน 30-60 วัน

 • ข้อจำกัดของบัญชี เมื่อทำการแลกโค้ดกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งแล้ว โค้ดจะผูกกับบัญชีนั้นไปตลอดการใช้งาน โดยหากใช้บัญชีอื่นแลกโค้ด จะไม่สามารถทำได้

 • อายุการใช้งานของ Voucher. เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีหรือภายใน 30 วันหลังการสั่งซื้อ

 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.