รับสิทธิพิเศษ Flash Deal LIVE @Supersports

Dolfin Flash Deal for Supersports

แคมเปญวันที่ 15 ตุลาคม 63

สิทธิพิเศษ  -  รับสิทธิพิเศษสำหรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านดอลฟินวอลเล็ทสำหรับการซื้อสินค้าจาก Supersports Live

ใน Facebook ของ Supersports  เฉพาะวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 150 บาท เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลส์สลิป โดยลูกค้าจะต้องกดรับคูปองส่วนลด 150 บาท จากหน้า Discovery ในแอปดอลฟินก่อนการชำระเงิน

 • เมื่อลูกค้าสแกน QR Code ที่ปรากฏในหน้าจอ Supersports Live เพื่อชำระเงินลูกค้าจะได้รับส่วนลด 150 บาท

 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายที่ Supersports ในคราวถัดไป โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้สำหรับการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาท/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับคูปองส่วนลด 150 บาทเป็นไปตามที่ระบุในหน้ารายละเอียดคูปอง

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองส่วนลด 50 บาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.