แจกจริงสูงสุด 600 บาท! สำหรับลูกค้าใหม่ดอลฟิน วอลเล็ท

พิเศษ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

รับสิทธิ์เล่นเกมส์หมุน Fin Wheel รับดอลฟินโบนัสสูงสุด 600 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564

พิเศษ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

รับสิทธิ์เล่นเกมส์หมุน Fin Wheel รับดอลฟินโบนัสสูงสุด 600 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เมื่อลูกค้าสมัครใช้ดอลฟินวอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะได้รับโทเคนรูปเพชร 3 เม็ด

 • โทเคนรูปเพชรที่ลูกค้าได้รับจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม2564 เวลา 59 น.

 • ลูกค้าสามารถใช้โทเคนรูปเพชรที่ได้รับเพื่อหมุนวงล้อ Fin Wheel ซึ่งลูกค้าจะมีสิทธิได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 10บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 20 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 50 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 100 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 150 บาท หรือ

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 200 บาท

 • ลูกค้าต้องใช้โทเคนรูปเพชร 1 เม็ด ต่อการหมุนวงล้อ Fin Wheel 1 ครั้ง และลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 อย่างต่อการหมุน Fin Wheel 1 ครั้ง

 • ดอลฟินโบนัสมีอายุ 14 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.