ShopJai via Dolfin Money คืออะไร

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual-card (บัตรเสมือน) ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้ผ่าน Dolfin application หรือดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ผ่าน SCB Easy