คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin MoneySCB ShopJai via Dolfin Money มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

SCB ShopJai via Dolfin Money มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

แบบผ่อนชําระ หากคุณซื้อสินค้า หรือทํารายการ ShopJai แบบผ่อนชําระ ณ วันที 1 มกราคม 2563 และวันสรุปยอดบัญชี (วันปิดยอดการใช้บัตร) คือ วันที่ 25 ของทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยทีใช้คํานวณนี้เท่ากับร้อยละ 0.99 ต่อเดือน การคํานวนค่างวด ดังนี้

การคํานวนค่างวดดังนี้

(((ยอดซื้อสินค้า X อัตราดอกเบี้ย) X จํานวนงวด) + ยอดซื้อสินค้า)/ จํานวนงวด

  • จํานวนเงินซื้อสินค้า 10,000.00 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.99 ต่อเดือน
  • จํานวนงวดทีเลือกผ่อน 10 งวด
  • ค่างวดที่คุณต้องชําระแต่ละงวด คือ (((10,000 x 0.99%) x10) +10,000) / 10 = 1,099 บาท