คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyการคำนวณดอกเบี้ยมีวิธีการคิดอย่างไร

การคำนวณดอกเบี้ยมีวิธีการคิดอย่างไร

1) กรณีซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ ผ่าน Dolfin Application
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.99% ต่อเดือน หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 22% ต่อปี เช่น
หากท่านซื้อสินค้าแบบผ่อนชําระ ผ่าน Dolfin Application ณ วันที 1 มกราคม 2565 และวันสรุปยอดบัญชี (วันปิดยอดการใช้บัตร) คือ วันที 25 ของทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยทีใช้คํานวณนี้เท่ากับร้อยละ 0.99 ต่อเดือน การคํานวนค่างวดโดยสังเขป ดังนี้ (((ยอดซื้อสินค้า X อัตราดอกเบี้ย) X จํานวนงวด) + ยอดซื้อสินค้า)/ จํานวนงวด
จํานวนเงินซื้อสินค้า 10,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.99 ต่อเดือน จํานวนงวดทีเลือกผ่อน 10 งวด ค่างวดทีลูกค้าต้องชําระทุกงวด (((10,000 x 0.99%) x10) +10,000) / 10 = 1,099 บาท

2) กรณี ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ผ่านแอป SCB Easy
2.1 เลือกชำระหนี้แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.99% ต่อเดือน หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 22% ต่อปี เช่น

จํานวนเงินดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี 10,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.99 ต่อเดือน จํานวนงวดทีเลือกผ่อน 10 งวด ค่างวดทีลูกค้าต้องชําระทุกงวด (((10,000 x 0.99%) x10) +10,000) / 10 = 1,099 บาท

2.2 เลือกชำระหนี้แบบผ่อนชำระขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ คือ ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3% + ยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงิน + ยอดค้างชำระยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3% = (ยอดหนี้รวม* – ยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงิน – ยอดค้างชำระ) x 3%
**ยอดหนี้รวม หมายถึง เงินต้น + ดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมียอดหนี้ที่ต้องชำระเป็นรายงวดต้องชำระหนี้ ตามงวดนั้นๆ เพิ่มเติมจากยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำที่คำนวณข้างต้น