เอกสาร 50 ทวิ คืออะไร

เอกสาร 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ โดยเป็นหลักฐานแสดงข้อมูลรายได้ของคุณที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรณีคุณประกอบอาชีพอิสระ คุณสามารถขอเอกสาร 50 ทวิ ได้ที่บริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างงานค่ะ