คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครร่วมเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟิน

จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครร่วมเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟิน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 3. กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 5. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)
 6. สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

 

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 5. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ)
 6. สำเนาสรุปรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง
 8. หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ ของร้านค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบ